Skip to main content

DALIMARK
SYSTÉM BONUSOV A  KREDITOV

Tieto podmienky systému bonusov a kreditov Dalimark (ďalej len „PSB“) prijala spoločnosť Dalimark, s.r.o., so sídlom Kuklovská 498/37, 841 05  Bratislava, IČO: 50 489 038, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:  113825/B, DIČ: 2120342037, IČ DPH: SK2120342037 (ďalej aj „Dalimark“ alebo „Prevádzkovateľ“) za účelom dodržania jednotného postupu pri úprave práv a povinností užívateľov tohto systému a v nadväznosti na ustanovenie siedmeho (7.) článku Všeobecných podmienok používania systému Dalimark.

Prevádzkovateľ týmto poskytuje Užívateľom možnosť kontaktovať ho prostredníctvom sekcie „podpora“ v rámci systému Dalimark ako aj ďalšie kontaktné údaje: info@dalimark.com, na ktorých je pripravený zodpovedať akékoľvek otázky Užívateľov týkajúce sa zmluvných podmienok a týchto PSB.   

1. Definície základných pojmov

 1. VPP sa pre účely týchto PSB rozumejú Všeobecné podmienky používania systému Dalimark prijaté Prevádzkovateľom, ktoré v siedmom (7.) článku odkazujú na tieto PSB ako na osobitnú úpravu získania a využívania bonusov v rámci systému Dalimark.
 2. Systémom Dalimark sa rozumie systém využívajúci elektronický priestor na sprostredkovanie spolupráce medzi Užívateľmi, najmä, nie však výlučne, nákupu a predaja tovaru a služieb. Systém Dalimark pozostáva z viacerých podsystémov, a to konkrétne Dali Bazar (nekomerčná inzercia), Dali Market (komerčná inzercia), Dali Aukcia (elektronické draženie) a iné.
 3. Dali Bazarom sa rozumie podsystém Dalimark, ktorý umožňuje bezplatne elektronicky zverejňovať a vyhľadávať ponuky Produktov na nekomerčnej báze. Bližšie podmienky používania podsystému Dali Bazar upravuje príslušná časť VPP.
 4. Dali Marketom sa rozumie podsystém Dalimark, ktorý umožňuje Predávajúcim za odplatu elektronicky prezentovať ponuku Produktov za účelom ich predaja Užívateľom. Bližšie podmienky používania podsystému Dali Market upravuje príslušná časť VPP.
 5. Dali Aukciou sa rozumie podsystém Dalimark, ktorý umožňuje Účastníkom aukcie draženie nimi ponúkaných Produktov formou elektronickej verejnej výzvy na prihadzovanie kúpnej ceny vopred neurčenému okruhu Účastníkov aukcie. Bližšie podmienky používania podsystému Dali Aukcia upravuje príslušná časť VPP.  
 6. Užívateľom sa rozumie každá fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala v systéme Dalimark.
 7. Predávajúcim sa rozumie taký Užívateľ, ktorý sa zaregistroval v systéme Dalimark aj za účelom využívania podsystému Dali Market (komerčná inzercia) formou vytvárania vlastnej ponuky Produktov.
 8. Účastníkom aukcie sa rozumie taký Užívateľ, ktorý sa zaregistroval v systéme Dalimark aj za účelom využívania podsystému Dali Aukcia (elektronické draženie).
 9. Navrhovateľom aukcie sa rozumie taký Účastník aukcie, ktorý sa zaregistroval v systéme Dalimark aj za účelom využívania podsystému Dali Aukcia (elektronické draženie) formou vytvárania aukcií Produktov na draženie.
 10. Produktom sa rozumie akýkoľvek tovar a/alebo služba ponúkané Užívateľmi systému Dalimark ostatným Užívateľom systému Dalimark prostredníctvom internetovej stránky www.dalimark.com alebo súvisiacich aplikácií.

2. Použitie VPP

 1. Pre Užívateľov systému Dalimark bez ohľadu na nižšie uvedené platia priamo aj ustanovenia prvého (1.) článku VPP (Definície základných pojmov), druhého (2.) článku VPP (Registrácia a konto), tretieho (3.) článku VPP (Etický kódex správania Užívateľov), ôsmeho (8.) článku VPP (Ochrana osobných údajov) a deviateho (9.) článku VPP (Záverečné ustanovenia).
 2. Pre získavanie a využívanie bonusov v systéme Dalimark je nevyhnutná registrácia v tomto systéme.         

3. Všeobecne – kreditné body

 1. V rámci systému Dalimark sú Užívatelia odmeňovaní za svoju aktivitu podľa vymedzených kritérií kreditnými bodmi. Body sa historicky sčítavajú a prideľujú ku kontu každého Užívateľa individuálne. Pri nazbieraní stanoveného počtu bodov je Užívateľ oprávnený tieto vymeniť za rôzne benefity podľa kritérií stanovených týmito PSB. Potvrdením výmeny Užívateľom príslušný počet bodov zaniká (dôjde k ich spotrebovaniu).  
 2. Kreditným bodom sa rozumie jednotka odmeny nepeňažného charakteru pridelená Užívateľovi za aktivitu v systéme Dalimark podľa kritérií v týchto PSB.
 3. Kreditný bod je nenárokovateľný, neprevoditeľný a nepredajný. V prípade akejkoľvek spornosti ohľadom pridelenia a využitia kreditných bodov Užívateľom rozhoduje s konečnou platnosťou Prevádzkovateľ, čo Užívateľ berie na vedomie, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať.  
 4. Užívateľ je oprávnený nakladať s kreditnými bodmi podľa vlastného uváženia, t.j. je oprávnený kedykoľvek ich meniť podľa kritérií vymedzených týmito PSB, je oprávnený ich kumulovať a využiť v čase podľa vlastného uváženia a/alebo ich nevyužiť vôbec.
 5. Kreditné body sú viazané na existenciu konta Užívateľa. Zánikom konta zanikajú aj nazbierané body, bez ohľadu na ich počet a pôvodnú využiteľnosť. Proces ich zániku s kontom je nezvratný, čo Užívateľ berie na vedomie a pri nakladaní s bodmi počas existencie svojho konta to bude mať celú dobu na zreteli. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že Užívateľ pred zánikom svojho konta nestihol body využiť. V tejto súvislosti Užívateľovi teda nevznikajú žiadne nároky ani náhrady či akékoľvek iné obdobné plnenia voči Prevádzkovateľovi.  
 6. Aktuálny stav kreditných bodov má každý Užívateľ k dispozícii v profile svojho konta spolu s históriou ich získania a využitia od vzniku konta.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo revidovať pridelenie alebo odobratie kreditných bodov Užívateľovi kedykoľvek počas existencie jeho konta, pokiaľ zistí akúkoľvek nezrovnalosť v stave bodov Užívateľa.
 8. Prevádzkovateľ je v prípade zistenia akéhokoľvek porušovania VPP Užívateľom oprávnený siahnuť na jeho kreditné body podľa vlastnej úvahy, čo Užívateľ berie na vedomie, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať.

4. Získavanie kreditných bodov

 1. Prevádzkovateľ týmto uvádza prehľad aktivít, za ktoré je Užívateľ oprávnený získať kreditné body:

Dotácia 1 kreditný bod:

a) aktivácia konta Dalimark       1 bod
b) prvé stiahnutie a prihlásenie sa do mobilnej aplikácie Dalimark   1 bod
c) pozvanie priateľa, ktorý si aktivuje konto Dalimark 1 bod
d) pozvanie priateľa, ktorý si stiahne mobilnú aplikáciu Dalimark 1 bod
e) ohodnotenie Užívateľa, ktorý vytvoril ponuku Dalimark 1 bod
f) ohodnotenie Užívateľa, ktorý kúpil Produkt Dalimark 1 bod

 Dotácia 2 kreditné body:

a) prvé prihlásenie sa do chatu Dalimark 2 body
b) prvé prihlásenie sa cez Facebook (spárovanie konta) 2 body
c) prvé označenie Dalimark ako „páči sa mi“ a/alebo prvé nastavenie sledovania cez Instagram 2 body
d) prvé  označenie Dalimark ako „páči sa mi“ a/alebo prvé nastavenie sledovania cez Twitter 2 body
e) prvé  označenie Dalimark ako „páči sa mi“ a/alebo prvé nastavenie sledovania cez Pinterest 2 body

Dotácia 3 kreditné body:

a) napísanie blogu na Dalimark, ktorý je ohodnotený Prevádzkovateľom ako dobrý    3 body

Dotácia 4 kreditné body:

a) napísanie a zdieľanie blogu na Dalimark, hodnoteného Prevádzkovateľom ako „oplatí sa prečítať“ 4 body
b) prvé prihlásenie sa na odoberanie Newslettra Dalimark 4 body

Dotácia 5 kreditných bodov:

a) upozornenie na nevhodný obsah vyhodnotené Prevádzkovateľom ako opodstatnené     5 bodov
b) upozornenie na Užívateľa porušujúceho VPP vyhodnotené Prevádzkovateľom ako opodstatnené  5 bodov
c) vernostný bonus za uplynulých 365 dní registrácie (aktívne konto, prihlásenie Užívateľa aspoň raz za kalendárny mesiac v sledovanom roku) 5 bodov
d) prvá aktivácia statusu Predávajúci     5 bodov

Upozornenie: Získavanie niektorých kreditov ešte nemusí byť spustené. Spoločnosť Dalimark si vyhradzuje právo určiť spustenie získavania niektorých kreditov neskôr            

    5. Využitie kreditných bodov

 1. Prevádzkovateľ týmto uvádza prehľad možného využitia kreditných bodov nasledovne:
a) topovanie a zvýraznenie jednej ponuky v Dali Bazare     100 bodov
b) topovanie jednej ponuky v Dali Bazare   80 bodov

Ďalšie možnosti využívania kreditných bodov pripravujeme.                                                                                

6. Reklamačný poriadok

 1. Užívatelia sú si vedomí skutočnosti, že využívajú systém Dalimark na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správanie, činnosť a zverejnené výstupy Užívateľov, ani za spôsob, akým Dalimark tieto osoby využívajú.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu (škodu), ktorá by mohla vzniknúť alebo vznikla Užívateľom alebo akýmkoľvek tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním systému Dalimark. Rovnako tak Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za ujmu (škodu), ktorá by mohla vzniknúť alebo vznikla Užívateľom alebo akýmkoľvek tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania systému Dalimark, vrátane systému bonusov, alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou, čo Užívateľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.
 3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených ponúk, hodnotení a/alebo žiadneho zverejneného obsahu Užívateľmi, a to aj textu, obrázkov či fotografií, čo Užívateľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.
 4. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť systému Dalimark, vrátane systému bonusov, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť alebo prerušiť funkčnosť systému Dalimark, vrátane systému bonusov, bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu a na akýkoľvek čas. Rovnako je oprávnený zrušiť systém bonusov bez predchádzajúceho upozornenia a bez ohľadu na ďalšie fungovanie systému Dalimark ako takého. Užívateľ to všetko berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.   
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ujmu (škodu), ktorá by mohla vzniknúť alebo vznikla Užívateľom alebo akýmkoľvek tretím osobám v dôsledku nefunkčnosti, obmedzenej funkčnosti, chybovosti systému Dalimark, vrátane systému bonusov, a to činnosťou Užívateľov v rámci tohto systému či z iných dôvodov, čo Užívateľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady. 
 6. Pokiaľ neboli bonusy pridelené a/alebo odobraté Užívateľovi riadne a včas, je tento oprávnený obrátiť sa na Prevádzkovateľa s reklamáciou. Takáto reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presný opis reklamovanej skutočnosti, ako sa prejavuje, kedy ju Užívateľ zistil a čo po Prevádzkovateľovi požaduje. Zároveň je povinný uviesť všetky podstatné informácie k tomu, aby mohol Prevádzkovateľ existenciu vytýkanej skutočnosti zodpovedne preveriť.
 7. Za účelom vybavenia reklamácie je možné Prevádzkovateľa kontaktovať elektronicky, a to na adrese info@dalimark.com.
 8. Pokiaľ bude reklamácia zo strany Prevádzkovateľa vyhodnotená ako opodstatnená, tento podnikne kroky smerujúce k náprave vzniknutého stavu.
 9. Plnenia poskytnuté Užívateľovi bezplatne, vrátane systému bonusov, nie je možné reklamovať. Akékoľvek iné nároky Užívateľa voči Prevádzkovateľovi sa týmto limitujú do výšky zaplatenej úhrady za plnenie, z ktorého nárok vyvstal a/alebo s ktorým súvisí.  

7. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto PSB kedykoľvek jednostranne meniť. O zmene týchto podmienok informuje Užívateľov, ktorí sú touto zmenou viazaní, pokiaľ sa nevyjadria, že so zmenou nesúhlasia v lehote troch (3) dní od doručenia oznámenia o zmene. V prípade nesúhlasu Užívateľa so zmenou sa použijú pôvodné (nezmenené) ustanovenia týchto podmienok. Povinnosť informovať Užívateľa o zmene PSB sa považuje za splnenú dňom uverejnenia oznámenia o ich zmene na internetovej stránke www.dalimark.com alebo uverejnením nového znenia PSB.
 2. Ak niektoré us­tanovenia týchto PSB nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účin­nosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostat­ných ustanovení PSB. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie me­dzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo naj­viac približuje zmy­s­lu a účelu PSB. Zmluvné strany týmto vyjadrujú svoju vôľu na čo možno najširšom zachovaní platnosti týchto PSB.
 3. Zmluvné strany sa zaväzujú informovať o každej zmene, ktorá môže mať vplyv na riadne plnenie práv a povinností podľa týchto PSB, VPP či fungovania systému Dalimark.
 4. Užívateľ je viazaný týmito PSB počas celej doby existencie užívateľského konta, a to aj v prípade, pokiaľ to výslovne v budúcnosti nepotvrdí. Prípadné zmeny sa v takom prípade nevzťahujú na Užívateľa len za predpokladu, že s nimi vyjadrí nesúhlas podľa týchto PSB, resp. VPP.
 5. Užívateľ registráciou a zároveň každým následným prihlásením do systému Dalimark potvrdzuje, že si tieto PSB a VPP prečítal (a to aj opakovane), je mu zrejmý a zrozumiteľný ich obsah, zaväzuje sa ich dodržiavať v celom rozsahu a v súvislosti s ich textáciou nemá na Prevádzkovateľa žiadne otázky či výhrady.
 6. V prípade, že má Užívateľ postavenie spotrebiteľa, v zmysle príslušných právnych predpisov sa vzťah medzi takýmto spotrebiteľom a Prevádzkovateľom spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky. Pokiaľ Užívateľ nie je spotrebiteľom, na otázky neupravené týmito PSB, resp. VPP sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník platný a účinný v Slovenskej republike). Toto ustanovenie sa zároveň považuje za voľbu práva (slovenské hmotné právo) a procesného právneho režimu (slovenské procesné právo). Rozhodujúcim jazykom je jazyk slovenský, a to aj v prípade existencie zmluvných vzťahov s cudzím prvkom.
 7. Príslušným orgánom kontroly upravených a súvisiacich podmienok je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07  Bratislava.
 8. Užívateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám akúkoľvek pohľadávku či nárok, ktoré má voči Prevádzkovateľovi bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu. Na tomto súhlase musí byť podpis štatutárneho orgánu Prevádzkovateľa úradne overený.
 9. Užívateľ vyhlasuje, že bol pred uzavretím zmluvy s Prevádzkovateľom riadne a zrozumiteľne poučený
  • o adrese elektronickej pošty a telefónnom čísle Prevádzkovateľa, vrátane ostatných identifikačných údajov Prevádzkovateľa, ktorými je označený pri vykonávaní svojej obchodnej činnosti, 
  • o názve a adrese orgánu dozoru a dohľadu nad činnosťou Prevádzkovateľa,
  • o úkonoch potrebných na uzavretie zmluvy s Prevádzkovateľom,
  • o technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb pri elektronickej komunikácii,
  • o tom, či relevantná dokumentácia bude uložená u Prevádzkovateľa a akou formou a kedy bude Užívateľovi dostupná,
  • o jazyku ponúkanom na uzavretie zmluvy,
  • o ponúkaných činnostiach v rozsahu ich krátkeho opisu,
  • o cene ponúkaných činností,
  • o prípadných dodacích podmienkach a nákladoch na dodanie činností, ak to ich povaha nevylučuje (elektronická forma činností a jej voľné sprístupnenie),
  • o platobných podmienkach a
  • o možnosti odstúpiť od zmluvy.
 10. Tieto PSB sú platné a účinné odo dňa 01.05.2017.

 

V Bratislave, dňa 01.05.2017

 

Dalimark, s.r.o.

To improve the quality of our sites we use cookies. By continuing to browse the site without changing your browser settings, you agree to this use. Read more on using cookies.