Skip to main content

DALI AUKCIA
PODMIENKY POUŽÍVANIA
elektronického systému prevádzkovaného prostredníctvom webovej stránky dalimark.com a súvisiacich aplikácií

Tieto podmienky používania podsystému Dali Aukcia (ďalej len „DA PP“) prijala spoločnosť Dalimark, s.r.o., so sídlom Kuklovská 498/37, 841 05  Bratislava, IČO: 50 489 038, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:  113825/B, DIČ: 2120342037, IČ DPH: SK2120342037 (ďalej aj „Dalimark“ alebo „Prevádzkovateľ“) za účelom dodržania jednotného postupu pri úprave práv a povinností užívateľov tohto systému a v nadväznosti na ustanovenie šiesteho (6.) článku Všeobecných podmienok používania systému Dalimark.

Prevádzkovateľ týmto poskytuje Užívateľom možnosť kontaktovať ho prostredníctvom sekcie „podpora“ v rámci systému Dalimark ako aj ďalšie kontaktné údaje: info@dalimark.com, na ktorých je pripravený zodpovedať akékoľvek otázky Užívateľov týkajúce sa zmluvných podmienok a týchto DA PP.   

1. Definície základných pojmov

 1. VPP sa pre účely týchto DA PP rozumejú Všeobecné podmienky používania systému Dalimark prijaté Prevádzkovateľom, ktoré v šiestom (6.) článku odkazujú na tieto DA PP ako na osobitnú úpravu používania podsystému Dali Aukcia Užívateľmi.
 2. Systémom Dalimark sa rozumie systém využívajúci elektronický priestor na sprostredkovanie spolupráce medzi Užívateľmi, najmä, nie však výlučne, nákupu a predaja tovaru a služieb. Systém Dalimark pozostáva z viacerých podsystémov, a to konkrétne Dali Bazar (nekomerčná inzercia), Dali Market (komerčná inzercia), Dali Aukcia (elektronické draženie) a iné.
 3. Dali Bazarom sa rozumie podsystém Dalimark, ktorý umožňuje bezplatne elektronicky zverejňovať a vyhľadávať ponuky Produktov na nekomerčnej báze. Bližšie podmienky používania podsystému Dali Bazar upravuje príslušná časť VPP.
 4. Dali Marketom sa rozumie podsystém Dalimark, ktorý umožňuje Predávajúcim za odplatu elektronicky prezentovať ponuku Produktov za účelom ich predaja Užívateľom. Bližšie podmienky používania podsystému Dali Market upravuje príslušná časť VPP.
 5. Dali Aukciou sa rozumie podsystém Dalimark, ktorý umožňuje Účastníkom aukcie draženie nimi ponúkaných Produktov formou elektronickej verejnej výzvy na prihadzovanie kúpnej ceny vopred neurčenému okruhu Účastníkov aukcie. Bližšie podmienky používania podsystému Dali Aukcia upravujú tieto DA PP.  
 6. Užívateľom sa rozumie každá fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala v systéme Dalimark.
 7. Predávajúcim sa pre účely VPP rozumie taký Užívateľ, ktorý sa zaregistroval v systéme Dalimark aj za účelom využívania podsystému Dali Market (komerčná inzercia) formou vytvárania vlastnej ponuky Produktov.
 8. Účastníkom aukcie sa rozumie taký Užívateľ, ktorý sa zaregistroval v systéme Dalimark aj za účelom využívania podsystému Dali Aukcia (elektronické draženie).
 9. Navrhovateľom aukcie sa rozumie taký Účastník aukcie, ktorý sa zaregistroval v systéme Dalimark aj za účelom využívania podsystému Dali Aukcia (elektronické draženie) formou vytvárania aukcií Produktov na draženie.
 10. Produktom sa rozumie akýkoľvek tovar a/alebo služba ponúkané Užívateľmi systému Dalimark ostatným Užívateľom systému Dalimark prostredníctvom internetovej stránky www.dalimark.com alebo súvisiacich aplikácií.

2. Použitie VPP

 1. Pre Užívateľov systému Dali Aukcia bez ohľadu na nižšie uvedené platia priamo aj ustanovenia prvého (1.) článku VPP (Definície základných pojmov), druhého (2.) článku VPP (Registrácia a konto), tretieho (3.) článku VPP (Etický kódex správania Užívateľov), ôsmeho (8.) článku VPP (Ochrana osobných údajov) a deviateho (9.) článku VPP (Záverečné ustanovenia).
 2. Pre využívanie systému Dali Aukcia je nevyhnutná registrácia.
 3. Aukcie je oprávnený zúčastniť sa iba Užívateľ, ktorý má plnú spôsobilosť na právne úkony a dovŕšil 18 rokov veku. Za rešpektovanie tejto podmienky a všetky úkony vykonané nespôsobilým Užívateľom zodpovedá popri Užívateľovi aj jeho zákonný zástupca, resp. všetci jeho zákonní zástupcovia, a to spoločne a nerozdielne s Užívateľom. Ak zákonného zástupcu niet, má sa za to, že vykonané úkony v systéme Dali Aukcia zaväzujú priamo Užívateľa. Na takéhoto Užívateľa sa primerane vzťahujú všetky práva a povinnosti podľa týchto DA PP určené pre Účastníka aukcie, resp. Navrhovateľa aukcie, a to podľa toho, v akom postavení vystupuje.  

3. Všeobecne – Dali Aukcia

 1. Dali Aukcia umožňuje elektronické draženie zverejnenej ponuky Produktov Účastníkmi aukcie na komerčnej báze za podmienok uvedených v týchto DA PP. V rámci systému Dali Aukcia teda Prevádzkovateľ umožňuje Užívateľom využívať online elektronické draženie formou predajnej aukcie.
 2. Prevádzkovateľ v podsystéme Dali Aukcia plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov vytvára priestor pre Účastníka aukcie na zverejnenie ponuky Produktov určenej na draženie a možnosti ich nadobudnutia inými Účastníkmi aukcie za podmienok tej-ktorej aukcie.   
 3. Ponuku Produktov na draženie zadáva do podsystému Dali Aukcia akýkoľvek Účastník aukcie, pričom v takom prípade sa Účastník aukcie stáva Navrhovateľom aukcie. Prevádzkovateľ teda nezodpovedá za kvalitu, pôvod, autenticitu, dodanie, odobranie, zaplatenie, upotrebiteľnosť a iné vlastnosti inzerovaných Produktov či správanie Navrhovateľov aukcie, ktorí ponuku Produktov na draženie zadali do systému Dali Aukcia a rovnako Účastníkov aukcie, ktorí majú o takúto ponuku Produktov na draženie záujem.
 4. Podmienkou úspešného vytvorenia ponuky nie je, aby Navrhovateľ aukcie zadal do systému číslo svojho bankového účtu, na ktorý požaduje inkasovať platbu za ponúkané Produkty. Navrhovateľ aukcie berie na vedomie, že v systéme Dali Aukcia je mu k dispozícii možnosť využitia služby PayPal. Navrhovateľ aukcie v celom rozsahu zodpovedá za správnosť všetkých poskytnutých údajov a Prevádzkovateľ nie je povinný akokoľvek preverovať či upozorňovať na nesprávnosti a nepresnosti týchto údajov.  
 5. Navrhovateľ aukcie vyhlasuje, že za účelom inkasovania platby v systéme Dali Aukcia uvedie výlučne identifikačné údaje svojho bankového účtu, resp. účtu PayPal. Zodpovednosti za túto svoju povinnosť sa nemôže nijako zbaviť.      
 6. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah zverejnenej ponuky Produktov na draženie, hodnotení Navrhovateľov aukcie, ani za žiadne záväzky medzi Účastníkmi aukcie navzájom, ktoré majú pôvod vo vzťahoch vytvorených na základe ponuky a dopytu Produktov v systéme Dali Aukcia, čo Účastníci aukcie berú na vedomie, nemajú voči tomu žiadne výhrady a túto skutočnosť budú pri úkonoch v podsystéme Dali Aukcia plne rešpektovať.   
 7. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie údajov uverejnených Navrhovateľom aukcie pri ponuke Produktov na draženie, čo tento berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady. 
 8. Navrhovateľ aukcie sám zodpovedá za splnenie všetkých zákonných povinností, ktoré mu vyvstanú z ponuky Produktu na draženie či dopytu po ňom a nasledujúcich zmluvných vzťahov medzi ponúkajúcim a záujemcom (víťazom aukcie), vrátane povinnosti prípadného zabezpečenia si podnikateľského oprávnenia, pokiaľ je to potrebné, vedenia účtovníctva, či priznanie príslušných daní a odvodov, ochrany spotrebiteľa, reklamy a pod.. Prevádzkovateľ nevystupuje ako predávajúci alebo distribútor ponúkaných Produktov na draženie, čo všetci Účastníci aukcie berú na vedomie a nemajú voči tomu žiadne výhrady.
 9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za dostupnosť ponuky Produktov na draženie, ich kvalitu, či zobrazenie, pričom ponuka Produktov na draženie neprechádza ani jednotlivo a ani po skupinách kontrolou kvality Prevádzkovateľa, čo Účastníci aukcie berú na vedomie, nemajú voči tomu žiadne výhrady a túto skutočnosť budú pri úkonoch v podsystéme Dali Aukcia plne rešpektovať.
 10. Prevádzkovateľ sa nijako nepodieľa na zrealizovaní či nezrealizovaní obchodu, platby, dodávky či akejkoľvek inej zmluvnej podmienky vzťahu medzi Navrhovateľom aukcie a záujemcom o ponúkané Produkty na draženie (iným Účastníkom aukcie).
 11. Systém Dalimark ako taký je zároveň komunitným priestorom na komunikáciu medzi Užívateľmi samotnými, podporuje prezentáciu Navrhovateľov aukcie, stretávanie sa, výmenu skúseností, technologických postupov a kreatívnych nápadov na rôznych platformách (organizácia stretnutí, návody na tvorbu, tipy a rady pre Užívateľov).

4. Aktivácia statusu Navrhovateľa aukcie a postavenie Účastníka aukcie

 1. Na vytvorenie ponuky Produktu v rámci systému Dali Aukcia je nevyhnutné mať status „Účastník aukcie“.
 2. Status Účastník aukcie môže získať ktorýkoľvek Užívateľ systému Dalimark, a to splnením stanovených podmienok (napr. vek a pod.).
 3. Prevádzkovateľ upozorňuje Užívateľa, ktorý má záujem o aktivovanie statusu Účastníka aukcie, že podsystém Dali Aukcia je určený na komerčné využívanie a sprostredkovanie predaja prostredníctvom elektronického draženia. V nadväznosti na túto skutočnosť Prevádzkovateľ upozorňuje takéhoto Užívateľa, že pri aktivovaní statusu Účastníka aukcie sa bude na neho hľadieť ako na podnikateľa, pokiaľ Prevádzkovateľa osobitne písomne neupozorní a nepreukáže mu, že o podnikateľa nejde.          
 4. Účastník aukcie, ktorý sa rozhodne vytvoriť aukciu, sa stáva Navrhovateľom aukcie.
 5. Ponuku Produktov na draženie vytvorenú Navrhovateľom aukcie v rámci systému Dali Aukcia sú oprávnení prehliadať si iní Účastníci aukcie ako aj ostatní Užívatelia systému Dalimark, čo dotknuté subjekty berú na vedomie. Zúčastniť sa dražby ako prihadzujúci však môžu iba Účastníci aukcie, t.j. Užívatelia, ktorí si aktivovali status Účastníka aukcie potvrdením splnenia osobitných podmienok podľa týchto DA PP (napr. vek).    

5. Vytvorenie ponuky na draženie

 1. Produkt určený na draženie je možné v rámci systému Dali Aukcia ponúkať (inzerovať) konkrétne, t.j. individuálne po jednom kuse, v jednej farbe, v jednej veľkosti, v jednom tvare, type a pod. alebo aj ako súbory Produktov – radu sortimentu, rôzne veľkosti, rôzne vyhotovenia a pod.. Navrhovateľ aukcie berie na vedomie, že každú ponuku Produktu na draženie, ktorú vytvorí, je Prevádzkovateľ oprávnený skontrolovať. Pri kontrole sa zameria na to, či ponuka spĺňa podmienky podľa VPP, týchto DA PP a/alebo neporušuje Etický kódex, či nejde o nepovolenú reklamu, či iný nepovolený obsah a/alebo obchádzanie VPP alebo týchto DA PP. Pri zistení porušenia či hrozby porušenia pravidiel stanových v tomto ustanovení je Prevádzkovateľ oprávnený podľa vlastnej úvahy ponuku odstrániť a/alebo upraviť, vymazať konto Navrhovateľa aukcie, či obmedziť prístup k akýmkoľvek funkciám na akúkoľvek dobu, s čím Navrhovateľ aukcie súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať.     
 2. Dali Aukcia slúži na komerčnú ponuku Produktov formou elektronickej predajnej dražby, čo tak Navrhovateľ aukcie ako aj Účastníci aukcie berú na vedomie a zaväzujú sa to pri využívaní svojho konta v rámci podsystému Dali Aukcia plne rešpektovať. V prípade zistenia porušenia tohto ustanovenia Prevádzkovateľom je tento oprávnený ponuku odstrániť a/alebo upraviť, vymazať konto Účastníka aukcie, či obmedziť prístup k akýmkoľvek funkciám na akúkoľvek dobu, s čím Účastník aukcie súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať.
 3. V rámci podsystému Dali Aukcia je zakázané ponúkať: (i) kopírovanie multimédií (CD, DVD a pod.), (ii) kópie či napodobeniny akýchkoľvek umeleckých diel (obrazy, literatúra, hudba a pod.), pokiaľ nebude v ponuke výslovne uvedené, že ide o napodobeninu (iii) doklady, technické preukazy či iné listiny vzťahujúce sa k osobe a/alebo veciam, (iv) pohonné hmoty, (v) erotické služby, (vi) lieky, (vii) predmety, ktorých predaj či rozširovanie je v Slovenskej republike zakázané alebo obmedzené v rozsahu, ktorý vylučuje jeho inzerciu. Posúdenie obsahu ponuky vzhľadom na vymedzené obmedzenia je ponechané na úvahe Prevádzkovateľa, ktorý v prípade zistenia porušenia tohto ustanovenia je oprávnený ponuku odstrániť a/alebo upraviť, vymazať konto Navrhovateľa aukcie, či obmedziť prístup k akýmkoľvek funkciám na akúkoľvek dobu, s čím Navrhovateľ aukcie súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať.       
 4. Navrhovateľ aukcie je oprávnený vytvoriť ponuku Produktu na draženie z už existujúcej ponuky Produktu, ktorú predtým vytvoril v rámci systému Dali Bazar alebo Dali Market, t.j. aktivovaním statusu dražby takejto ponuky Produktu. Navrhovateľ aukcie je rovnako oprávnený vytvoriť ponuku Produktu na draženie ako úplne novú ponuku, určenú priamo na draženie.  
 5. Pri formálnej úprave ponuky Produktu na draženie je zakázané používať neprimerané množstvo interpunkčných znamienok (bodky, čiarky, výkričníky, otázniky a pod.) a iných rušiacich textových znakov (veľké písmená pre celé slová či texty), superlatívov a neoveriteľných tvrdení (najnovšia technológia, najlepšia kvality a pod.). Text ponuky Produktu na draženie musí byť zrozumiteľný a určitý. Posúdenie (i) neprimeranosti, (ii) stupňa rušivosti, (iii) zrozumiteľnosti a (iv) určitosti ponuky je ponechané na úvahe Prevádzkovateľa, ktorý v prípade zistenia porušenia tohto ustanovenia je oprávnený ponuku odstrániť a/alebo upraviť, vymazať konto Navrhovateľa aukcie, či obmedziť prístup k akýmkoľvek funkciám na akúkoľvek dobu, s čím Navrhovateľ aukcie súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať.
 6. Každý Navrhovateľ aukcie je oprávnený zverejniť v rámci ponuky Produktu na draženie svoje kontaktné údaje (e-mail, telefón a pod.) a kategóriu ponuky, pričom pokiaľ tak urobí, je povinný poskytnúť výlučne správne údaje, ktoré patria jeho osobe a zodpovedajúci údaj o kategórii. Navrhovateľ aukcie sa zaväzuje, že pri ponuke Produktu na draženie nebude zverejňovať za žiadnych okolností cudzie kontaktné údaje. V prípade sporu ohľadom autenticity poskytnutých kontaktných údajov rozhodne Prevádzkovateľ, či došlo k porušeniu tohto ustanovenia. V prípade kladného zistenia je oprávnený ľubovoľne ponuku odstrániť a/alebo upraviť, vymazať konto Navrhovateľa aukcie, či obmedziť jeho prístup k akýmkoľvek funkciám na akúkoľvek dobu, s čím Navrhovateľ aukcie súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať. Pokiaľ je ponuka zadaná v nesprávnej kategórii, je Prevádzkovateľ oprávnený kategóriu zmeniť, a to podľa vlastného uváženia, pričom posúdenie zaradenia ponuky je vo výlučnej kompetencii Prevádzkovateľa. S týmto Navrhovateľ aukcie súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutia Prevádzkovateľa plne rešpektovať.
 7. Pokiaľ Navrhovateľ aukcie v rámci ponuky Produktu na draženie uverejní fotografiu alebo obrázok, je rovnako povinný spravovať sa VPP a týmito DA PP (obsah, úprava atď.). Predchádzajúce ustanovenia sa na takýto obsah ponuky použijú primerane. Navrhovateľ aukcie je povinný pri uverejňovaní svojej ponuky rešpektovať práva tretích osôb a zverejňovať výlučne Produkty, ktorých je vlastníkom alebo má k nim vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv) a je oprávnený s nimi nakladať a/alebo ich ponúkať. V prípade zistenia porušenia tohto ustanovenia Prevádzkovateľom je tento oprávnený ponuku odstrániť a/alebo upraviť, vymazať konto Navrhovateľa aukcie, či obmedziť prístup k akýmkoľvek funkciám na akúkoľvek dobu, s čím Navrhovateľ aukcie súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať. 
 8. Každý Navrhovateľ aukcie je oprávnený mať v rámci Dali Aukcie uverejnených súčasne viacero ponúk Produktov na draženie, a to podľa vlastného uváženia.
 9. Navrhovateľ aukcie je oprávnený voľne nakladať so svojimi uverejnenými ponukami na draženie, t.j. je oprávnený ich kedykoľvek odstrániť, upraviť, resp. nahradiť inou ponukou, to všetko pri rešpektovaní ostatných ustanovení týchto DA PP o predčasnom ukončení draženia. Pri úprave ponuky je povinný spravovať sa VPP a týmito DA PP (obsah, úprava atď.).
 10. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať dražobnú ponuku, pokiaľ mu Navrhovateľ aukcie nedokáže preukázať svoju identitu a/alebo vlastnícke či iné zodpovedajúce právo k ponúkanému Produktu na draženie.  

6. Aukcia

6.1 Vytvorenie aukcie

 1. Aukcia sa začína uložením dražobných podmienok po aktivovaní statusu dražby Navrhovateľom aukcie v rámci novovytvorenej alebo už existujúcej ponuky Produktu.
 2. Po aktivovaní statusu dražby pri jednotlivej ponuke Produktu určenej na draženie Navrhovateľ aukcie určí dražobné podmienky v súlade s týmito DA PP. Bez riadneho určenia dražobných podmienok nie je možné aukciu vložiť do systému, v čoho dôsledku sa aukcia nezačne, čo berie Navrhovateľ aukcie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.      
 3. Dražobnými podmienkami sa rozumie vyvolávacia cena, minimálna hodnota prihodenia, trvanie aukcie, mena draženia a dispozitívne aj cena pre okamžité vykúpenie draženého Produktu.
 4. Vyvolávacia cena je minimálna cena, za ktorú je Navrhovateľ aukcie ochotný vec predať Účastníkovi aukcie. Vyvolávacia cena musí byť minimálne vo výške 1,- a musí zároveň ísť o celé číslo (bez desatinných miest), pokiaľ Prevádzkovateľ neurčí inak.
 5. Minimálna hodnota prihodenia je minimálna suma, o ktorú je možné zvýšiť dopyt po draženom Produkte pri každom prihodení. Minimálna hodnota prihodenia musí byť minimálne vo výške 1,- a musí zároveň ísť o celé číslo (bez desatinných miest), pokiaľ Prevádzkovateľ neurčí inak.
 6. Trvanie aukcie je vymedzenie času, počas ktorého je možné na dražený Produkt prihadzovať. Po uplynutí vymedzeného času sa aukcia ukončí a už nie je možné ďalej prihadzovať. Navrhovateľ aukcie si môže zvoliť jeden z troch (3) variantov trvania aukcie, a to jeden deň (24 hodín), tri dni (72 hodín) alebo sedem dní (168 hodín).  
 7. Navrhovateľ aukcie je povinný si vybrať peňažnú menu draženia z ponuky vytvorenej Prevádzkovateľom. Celá aukcia následne bude prebiehať výlučne v mene, ktorú si Navrhovateľ aukcie zvolí v dražobných podmienkach. Zvolená mena sa bude uplatňovať tak pre stanovenú vyvolávaciu cenu ako aj minimálnu hodnotu prihodenia.  
 8. Cena pre okamžité vykúpenie draženého Produktu je dražobnou podmienkou, ktorú si Navrhovateľ aukcie nie je povinný zvoliť. Ide o výkupnú klauzulu dražby, t.j. pri určení ceny pre okamžité vykúpenie draženého Produktu aukcia končí momentom, kedy si prvý z Účastníkov aukcie zvolí túto možnosť mimo režimu štandardného prihadzovania. Ak Účastníci aukcie pokračujú v prihadzovaní a nikto z nich si do dosiahnutia hladiny určenej ceny pre okamžité vykúpenie draženého Produktu nezvolí možnosť vykúpenia, aukcia pokračuje v režime štandardného prihadzovania až do jej skončenia; možnosť okamžitého vykúpenia v takom prípade zaniká momentom, kedy v režime štandardného prihadzovania dosiahne prihodenie cenu pre okamžité vykúpenie draženého Produktu. Pokiaľ cenu pre okamžité vykúpenie draženého Produktu Navrhovateľ aukcie neurčí, táto dražobná podmienka sa v aukcii nebude uplatňovať.   
 9. Navrhovateľ aukcie je zvolenými dražobnými podmienkami viazaný až do skončenia aukcie, čo berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady. Účastníci aukcie sú povinní akceptovať všetky dražobné podmienky zvolené Navrhovateľom aukcie, čo taktiež berú na vedomie a nemajú voči tomu žiadne výhrady.
 10. Navrhovateľ aukcie nie je oprávnený meniť trvanie aukcie či menu draženia počas prebiehajúcej aukcie. Vyvolávaciu cenu a minimálnu hodnotu prihodenia nie je oprávnený meniť posledné tri hodiny pred ukončením aukcie. Všetky prihodenia urobené pred zmenou podmienok zostávajú touto zmenou nedotknuté.     

6.2 Priebeh aukcie

 1. Vložením aukcie do systému Navrhovateľom aukcie sa spúšťa možnosť prihadzovania podľa určených podmienok aukcie a zároveň odpočítavanie času trvania aukcie.  
 2. Aukcia sa končí uplynutím určeného času trvania aukcie, pokiaľ sa neskončí predčasne.
 3. Aukcia sa skončí predčasne buď (i) manuálnym ukončením zo strany Navrhovateľa aukcie, ktorý aukciu vytvoril alebo (ii) okamžitým vykúpením draženého Produktu niektorým z Účastníkov aukcie.  
 4. Navrhovateľ aukcie je oprávnený aukciu kedykoľvek manuálne ukončiť, bez ohľadu na čas jej trvania. V takom prípade sa stáva víťazom aukcie ten Účastník aukcie, ktorý prihodil ako posledný pred jej manuálnym ukončením, čo Navrhovateľ aukcie berie  na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady. Rovnako berú na vedomie všetci Účastníci aukcie, že Navrhovateľ aukcie je oprávnený kedykoľvek ukončiť aukciu manuálne a pri prihadzovaní sú povinní brať túto skutočnosť do úvahy.
 5. Ktorýkoľvek z Účastníkov aukcie je oprávnený kedykoľvek si zvoliť možnosť okamžitého vykúpenia draženého Produktu, ak si túto dražobnú podmienku Navrhovateľ aukcie zvolil pri vytvorení dražobnej ponuky. V takom prípade aukcia končí momentom, kedy si prvý z Účastníkov aukcie zvolí túto možnosť mimo režimu štandardného prihadzovania. Víťazom aukcie sa stáva Účastník aukcie, ktorý si zvolil možnosť okamžitého vykúpenia draženého Produktu.
 6. Pokiaľ sa aukcia neskončí predčasne, víťazom aukcie sa stáva Účastník aukcie, ktorého prihodenie bolo najvyššie v momente skončenia aukcie.
 7. Víťaz aukcie je oprávnený získať dražený Produkt za hodnotu svojho prihodenia, resp. cenu okamžitého vykúpenia draženého Produktu. Podrobnosti samotnej transakcie si dohodne Navrhovateľ aukcie priamo s víťazom aukcie. Navrhovateľ aukcie je oprávnený po úspešnom zrealizovaní predaja draženého Produktu označiť ho na Prevádzkovateľom stanovený čas ako „predaný“. Navrhovateľ aukcie nemá právo nárokovať si takéto označenie v systéme Dalimark až do času, kým Prevádzkovateľovi hodnoverne nepreukáže úspešné zrealizovanie predaja ponúkaného Produktu.
 8. Počas trvania aukcie sú Účastníci aukcie oprávnení kedykoľvek prihadzovať v súlade s dražobnými podmienkami určenými Navrhovateľom aukcie, ktorý aukciu vytvoril. Prihadzovanie Účastníka aukcie ho zaväzuje vo forme verejného prísľubu zaplatenia ponúkaného prihodenia voči Navrhovateľovi aukcie, čo tento berie na vedomie a vyhlasuje, že si je vedomý všetkých právnych dôsledkov, ktoré pre neho znamená aktívna účasť v aukcii a každé prihodenie. Do vzťahu vytvoreného dražením medzi Navrhovateľom aukcie a prihadzujúcimi Účastníkmi aukcie Prevádzkovateľ nijako nezasahuje a ani v ňom nijako nevystupuje, čo berú na vedomie tak Navrhovateľ aukcie ako aj Účastníci aukcie.
 9. Po skončení aukcie bez víťaza sa ponuka draženého Produktu zaradí do systému, z ktorého bola preradená do systému Dali Aukcia a pokiaľ bola vytvorená ako pôvodná, zaradí sa do systému Dali Bazar. Pre takéto ponuky následne platia v celom rozsahu VPP a DB PP, resp. DM PP.    

6.3 Odplata za zorganizovanie aukcie

 1. Navrhovateľ aukcie berie na vedomie, že vložením aukcie do systému vzniká Prevádzkovateľovi voči nemu nárok na odmenu za zorganizovanie aukcie, a to vo výške 11 % z ceny, ktorú ponúkol víťaz aukcie. Nárok na odmenu vzniká Prevádzkovateľovi bez ohľadu na to, či sa aukcia skončí uplynutím určeného času alebo predčasne. Pokiaľ aukcia skončí bez víťaza, nárok na odmenu Prevádzkovateľovi nevzniká.    
 2. Nárok na odmenu za skončené aukcie sa stáva splatným po uplynutí toho-ktorého kalendárneho mesiaca, v ktorom sa aukcia skončila, a to bez ohľadu na to, kedy sa začala, prípadne kedy došlo k realizácii transakcie medzi Navrhovateľom aukcie a víťazom aukcie, prípadne či k tejto transakcii vôbec došlo. Túto skutočnosť berie Navrhovateľ aukcie na vedomie, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa zaplatiť Prevádzkovateľovi odmenu za organizovanie aukcie, ktorú vytvoril v systéme Dali Aukcia.  
 3. Priebežný stav aktuálnej výšky odmeny sa zobrazuje aj v profile Navrhovateľa aukcie. Tento údaj je však iba informatívny a nemá vplyv na konečnú výšku odmeny Prevádzkovateľa, ktorá bude určená v súlade s týmito DA PP. Navrhovateľ aukcie nie je oprávnený dovolávať sa prehodnotenia výšky odmeny len a výlučne na základe zobrazeného priebežného stavu výšky odmeny, čo berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.    
 4. Nárok na odmenu za každý kalendárny mesiac sa po jeho uplynutí vypočíta ako jedenásť percent (11 %) zo súčtu víťazných ponúk zo všetkých aukcií vytvorených Navrhovateľom aukcie, ktoré skončili v príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý sa odmena počíta.
 5. V nadväznosti na výpočet odmeny za ten-ktorý kalendárny mesiac je Navrhovateľ aukcie povinný zaplatiť Prevádzajúcemu odmenu, a to najneskôr v lehote do štrnástich (14) dní odo dňa ukončenia mesiaca a vyúčtovania odmeny.  
 6. Vyúčtovanie odmeny bude prebiehať formou zobrazenia konečného stavu odmeny v profile Užívateľa v systéme Dalimark, čo tento berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady. Na povinnosť zaplatiť vyúčtovanú odmenu Prevádzkovateľovi nemá vplyv aktuálny status Užívateľa, t.j. či v rozhodnom čase má alebo nemá status Účastníka aukcie, resp. Užívateľa ako takého.    
 7. Navrhovateľ aukcie je oprávnený zaplatiť odmenu za zorganizovanie aukcie výlučne formou určenou Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť úhradu inou formou ako cez PayPal, bankovou kartou, platobným príkazom či cez portál umožňujúci platby mobilným telefónom (sms), a to podľa aktuálnych pokynov zverejnených pri platení odmeny (označenie bankových kariet, spolupracujúcich bánk, mobilných operátorov a pod.). Platba akýmkoľvek iným spôsobom (zaslanie hotovosti na adresu Prevádzkovateľa a pod.) nemá žiadne právne účinky a nie je spôsobilá vyrovnať pohľadávku Prevádzkovateľa voči Navrhovateľovi aukcie.
 8. Po uhradení odmeny bude Navrhovateľovi aukcie vystavená vyúčtovacia faktúra v elektronickej forme. Táto faktúra predstavuje daňový doklad, pričom bude Navrhovateľovi aukcie zaslaná buď e-mailom alebo správou v rámci internej pošty v systéme Dalimark (v prípade, že má nastavené príslušné údaje vo svojom profile, pričom za ich správnosť a úplnosť zodpovedá výlučne Navrhovateľ aukcie). Navrhovateľ aukcie týmto uvádza, že vystavenie elektronickej faktúry je pre neho postačujúce a po Prevádzkovateľovi nepožaduje písomnú formu či doručenie dokladu na jeho poštovú adresu. V opačnom prípade sa Navrhovateľ aukcie zaväzuje spolu s odmenou uhradiť Prevádzkovateľovi rovnakou formou aj manipulačný poplatok za administráciu tejto jeho požiadavky vo výške 5,- €. 
 9. Ustanovenia článku 6.3 platia pre každého Užívateľa bez ohľadu na jeho aktuálny status v čase vyúčtovania a platenia odmeny. Zánikom statusu Navrhovateľa aukcie sa práva a povinnosti tohto Užívateľa voči Prevádzkovateľovi nijako nemenia a takýto Užívateľ je rovnako povinný vyrovnať všetky svoje záväzky voči Prevádzkovateľovi, ktoré mu vznikli v súvislosti s aukciami v systéme Dalimark.
 10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výšku odmeny za zorganizovanie aukcie, pričom tieto zmeny nebudú mať žiadny vplyv na v čase zmeny už prebiehajúce aukcie.

7. Doplnkové služby

7.1 Všeobecne

 1. Dali Aukcia je pre Účastníkov aukcie, vrátane Navrhovateľov aukcie, dostupná bezodplatne a spravidla bez obmedzení. To neplatí, pokiaľ bolo voči Účastníkovi aukcie použité obmedzovacie opatrenie Prevádzkovateľa v súlade s VPP alebo DA PP. Využívanie systému Dali Aukcia nie je podmienené využívaním doplnkových služieb a takéto spoplatnené doplnkové služby je možné využívať nad rámec základných funkcií Dali Aukcie.
 2. Spoplatnenie doplnkových služieb pre Navrhovateľov aukcie môže byť v zmysle § 2 ods. 8 Zákona č. 102/2014 Z.z. poskytovaním elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, za predpokladu, že Navrhovateľ aukcie nie je podnikateľom. V opačnom prípade sa na vzťah medzi Navrhovateľom aukcie a Prevádzkovateľom Zákon č. 102/2014 Z.z. nepoužije.
 3. Doplnkovými službami sa rozumejú služby, ktorých využívanie nie je podmienkou používania systému Dali Aukcia. Tieto služby sú dostupné všetkým Navrhovateľom aukcie za predpokladu, že ich budú využívať v súlade s VPP a DA PP, vrátane Etického kódexu. V prípade porušenia tohto ustanovenia je Prevádzkovateľ oprávnený príslušné ponuky Produktov na draženie či iné výstupy, ku ktorým sa doplnková služba vzťahuje, odstrániť a/alebo upraviť, vymazať konto Navrhovateľa aukcie, či obmedziť jeho prístup k akýmkoľvek funkciám (vrátane doplnkových služieb) na akúkoľvek dobu, s čím Navrhovateľ aukcie súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať, to všetko bez náhrady zaplatenej ceny doplnkovej služby. Služba sa v takomto prípade považuje za riadne dodanú bez ohľadu na zvolený postup Prevádzkovateľa.
 4. Doplnkovou službou je sledovanie ponúk, vyhľadávací agent, topovanie ponúk na draženie, zvýraznenie ponúk na draženie a pridanie ponuky na draženie na hlavnú stránku Dali Aukcia.  
 5. Sledovanie ponúk je služba, ktorá ukladá v rámci konta Účastníka aukcie obľúbené dražobné ponuky prostredníctvom voľby „like“. Sledované ponuky si Účastník aukcie môže prezerať, vymazať ich zo sledovania a pridávať nové. Maximálny počet sledovaných ponúk je obmedzený na dvadsať (20) súčasne. Ponuky zaradené v sledovaní sú kontrolované systémom na zmenu prihodenej ceny a statusu, o čom je Účastník aukcie notifikovaný buď e-mailom alebo správou v rámci internej pošty v systéme Dalimark (v prípade, že má nastavené príslušné údaje vo svojom profile). Prevádzkovateľ však v súvislosti so sledovaním ponúk upozorňuje Účastníka aukcie na to, že ani sledovanie ponúk nie je garanciou lepšieho výsledku jeho prihodenia a/alebo dopytu po draženom Produkte a v tejto súvislosti Prevádzkovateľ nijako nezodpovedá za výstup zo sledovania ponúk.  
 6. Vyhľadávací agent je služba, ktorá umožňuje Účastníkovi aukcie definovať kritériá vyhľadávania v ponukách Produktov v systéme Dalimark. Prevádzkovateľ v súvislosti s vyhľadávacím agentom upozorňuje Účastníka aukcie na to, že ani táto služba nie je garanciou lepšieho výsledku hľadania v ponukách Produktov a v tejto súvislosti Prevádzkovateľ nijako nezodpovedá za výstupy služby vyhľadávacieho agenta. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo spustiť službu vyhľadávacieho agenta až neskôr, čo Účastník aukcie berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.
 7. Topovanie dražobnej ponuky je služba, ktorá zabezpečí zvýhodnenie pozície dražobnej ponuky oproti ostatným ponukám na draženie. To znamená, že zvolená ponuka Produktu na draženie sa posunie pred ostatné (netopované) dražobné ponuky a bude sa zobrazovať na popredných miestach v zadanej kategórii ako aj vo výsledkoch vyhľadávania. Poradie topovaných ponúk sa určí podľa dátumu aktivácie toho-ktorého topovania, čo platí aj v prípade opakovaného topovania a/alebo kontinuálneho topovania. Dátumom aktivácie sa rozumie deň zaplatenia tejto služby. Topovaná ponuka na draženie bude počas celej doby topovania označená nápisom „TOP“. Ďalšie podmienky topovania sú uvedené v samostatnej časti týchto DA PP.   
 8. Zvýraznenie dražobnej ponuky je služba, ktorá zabezpečí odlíšenie dražobnej ponuky od nezvýraznených ponúk na draženie. Ponuka bude výraznejšia ako ostatné (nezvýraznené), a to počas celej doby zvýraznenia, avšak jej umiestnenie sa nezmení. Ďalšie podmienky zvýraznenia sú uvedené v samostatnej časti týchto DA PP.
 9. Pridanie ponuky na hlavnú stránku Dali Aukcia je služba, ktorá zabezpečí zobrazenie dražobnej ponuky na hlavnej stránke Dali Aukcie. Dražobná ponuka sa bude v určitej časovej sekvencii v trvaní podľa určenia Prevádzkovateľa zobrazovať na hlavnej stránke Dali Aukcia. Ďalšie podmienky pridania na hlavnú stránku sú uvedené v samostatnej časti týchto DA PP.

7.2 Topovanie, zvýraznenie a pridanie na hlavnú stránku

 1. Obdobie topovania ponuky začína aktiváciou topovania a končí uplynutím obdobia topovania. Obdobie topovania trvá až do skončenia dražby. Obdobie zvýraznenia ponuky začína aktiváciou zvýraznenia a končí skončením dražby. Obdobie pridania ponuky na hlavnú stránku Dali Aukcia začína aktiváciou pridania a končí skončením dražby. Pokiaľ dôjde k aktivácii doplnkovej služby využitím bonusu získaného Navrhovateľom aukcie v systéme Dalimark, obdobie doplnkovej služby môže byť kratšie, a to v závislosti od aktivovaného bonusu.
 2. Aktivácia topovania a/alebo zvýraznenia či pridania na hlavnú stránku nastane v deň zaplatenia tejto služby alebo aktivovaním príslušného bonusu získaného Navrhovateľom aukcie v systéme Dalimark.   
 3. Topovanie a/alebo zvýraznenie či pridanie ponuky na hlavnú stránku Dali Aukcia zaniká skončením aukcie, zrušením konta Navrhovateľa aukcie a/alebo obmedzením funkcií konta v súlade s VPP a DA PP. Vo všetkých týchto prípadoch sa má za to, že topovanie a/alebo zvýraznenie či pridanie na hlavnú stránku ako doplnková služba boli dodané riadne a včas, bez nároku Navrhovateľa aukcie na (i) vrátenie odplaty, (ii) akejkoľvek jej časti či (iii) zľavu.
 4. Pre určenie poradia topovaných dražobných ponúk platia tieto podmienky: Pokiaľ bude topovaná dražobná ponuka jediná, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) dražobné ponuky budú v období topovania radené až za ňou. Ak bude topovaných dražobných ponúk viac, ich poradie sa určí podľa času aktivácie topovania dražobnej ponuky. Dražobné ponuky topované časovo neskôr (t.j. ponuky, k aktivácii topovania ktorých došlo neskôr), budú umiestnené vždy vyššie ako dražobné ponuky topované časovo skôr. Inak povedané, topované dražobné ponuky budú časovo zoradené, pričom najvyššiu pozíciu (prvú) bude mať tá, ktorá bude aktivovaná pre topovanie najneskôr. Všetky staršie topované dražobné ponuky budú nasledovať v poradí od najaktuálnejšej (druhá atď.) po najstaršiu (posledná). Po uplynutí doby topovania sa príslušná dražobná ponuka automaticky zaradí medzi bežné (netopované) dražobné ponuky, pričom dátum zaradenia takejto prebiehajúcej aukcie sa už nebude meniť.     
 5. Ak bude dražobná ponuka v čase aktivácie topovania už zvýraznená, služby topovania a zvýraznenia budú prebiehať súčasne.
 6. Cena topovania za jedno obdobie je pri platbe cez PayPal, bankovou kartou alebo platobným príkazom vo výške 1,45 € s DPH, pokiaľ je Prevádzkovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty. Cena topovania za jedno obdobie je pri platbe cez portál umožňujúci platby mobilným telefónom (sms, Orange Slovensko, Telekom, O2 a 4ka) vo výške 1,80 € s DPH, pokiaľ je Prevádzkovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty. 
 7. Cena zvýraznenia za jedno obdobie je pri platbe cez PayPal, bankovou kartou alebo platobným príkazom vo výške 1,55 € s DPH, pokiaľ je Prevádzkovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty. Cena zvýraznenia za jedno obdobie je pri platbe cez portál umožňujúci platby mobilným telefónom (sms, Orange Slovensko, Telekom, O2 a 4ka) vo výške 1,90 € s DPH, pokiaľ je Prevádzkovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty.
 8. Cena balíka topovanie + zvýraznenie za jedno obdobie je pri platbe cez PayPal, bankovou kartou alebo platobným príkazom vo výške 2,90 € s DPH, pokiaľ je Prevádzkovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty. Cena balíka topovanie + zvýraznenie za jedno obdobie je pri platbe cez portál umožňujúci platby mobilným telefónom (sms, Orange Slovensko, Telekom, O2 a 4ka) vo výške 3,60 € s DPH, pokiaľ je Prevádzkovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty.
 9. Cena pridania na hlavnú stránku Dali Aukcia za jedno obdobie je pri platbe cez PayPal, bankovou kartou alebo platobným príkazom vo výške 5,00 € s DPH, pokiaľ je Prevádzkovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty. Cena pridania na hlavnú stránku Dali Aukcia za jedno obdobie je pri platbe cez portál umožňujúci platby mobilným telefónom (sms, Orange Slovensko, Telekom, O2 a 4ka) vo výške 6,30 € s DPH, pokiaľ je Prevádzkovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty.
 10. Užívateľ je oprávnený zaplatiť topovanie a/alebo zvýraznenie či pridanie ponuky na hlavnú stránku Dali Aukcia výlučne formou určenou Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť úhradu za topovanie a/alebo zvýraznenie či pridanie na hlavnú stránku inou formou ako cez PayPal, bankovou kartou platobným príkazom či cez portál umožňujúci platby mobilným telefónom (sms), a to podľa aktuálnych pokynov zverejnených pri platení za ponúkané služby (označenie bankových kariet, spolupracujúcich bánk, mobilných operátorov a pod.). Platba akýmkoľvek iným spôsobom (napr. zaslanie hotovosti na adresu Prevádzkovateľa a pod.) nemá žiadne právne účinky a Prevádzkovateľa k ničomu nezaväzuje.
 11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny doplnkových služieb, pričom tieto nebudú mať žiadny vplyv na už aktivované doplnkové služby.
 12. V období po aktivovaní doplnkovej služby bude Užívateľovi vystavená vyúčtovacia faktúra v elektronickej forme. Táto faktúra predstavuje daňový doklad, pričom bude Užívateľovi zaslaná buď e-mailom alebo správou v rámci internej pošty v systéme Dalimark (v prípade, že má nastavené príslušné údaje vo svojom profile, pričom za ich správnosť a úplnosť zodpovedá výlučne Užívateľ). Užívateľ týmto uvádza, že vystavenie elektronickej faktúry je pre neho postačujúce a po Prevádzkovateľovi nepožaduje písomnú formu či doručenie dokladu na jeho poštovú adresu. V opačnom prípade sa Užívateľ zaväzuje najneskôr pri aktivácii doplnkovej služby uhradiť Prevádzkovateľovi rovnakou formou ako platbu za požadovanú službu spolu s cenou takejto doplnkovej služby aj manipulačný poplatok za administráciu tejto jeho požiadavky vo výške 5,- €.

8. Reklamačný poriadok

 1. Užívatelia, vrátane Navrhovateľov aukcie, sú si vedomí skutočnosti, že využívajú systém Dali Aukcia na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správanie, činnosť a zverejnené výstupy Navrhovateľov aukcie či Účastníkov aukcie, ani za spôsob, akým Dali Aukciu tieto osoby využívajú.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu (škodu), ktorá by mohla vzniknúť alebo vznikla Užívateľom, vrátane Navrhovateľov aukcie, alebo akýmkoľvek tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním systému Dali Aukcia. Rovnako tak Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za ujmu (škodu), ktorá by mohla vzniknúť alebo vznikla Užívateľom, vrátane Navrhovateľov aukcie, alebo akýmkoľvek tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania systému Dali Aukcia, alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených ponúk, hodnotení a/alebo žiadneho zverejneného obsahu Užívateľmi, vrátane Navrhovateľov aukcie, a to textu, obrázkov či fotografií.
 4. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť systému Dalimark, resp. Dali Aukcia, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť alebo prerušiť funkčnosť systému Dalimark, resp. Dali Aukcia bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu a na akýkoľvek čas, čo Užívateľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ujmu (škodu), ktorá by mohla vzniknúť alebo vznikla Užívateľom, vrátane Navrhovateľov aukcie, alebo akýmkoľvek tretím osobám v dôsledku nefunkčnosti, obmedzenej funkčnosti, chybovosti systému Dalimark, resp. Dali Aukcia, činnosťou Užívateľov, vrátane Navrhovateľov aukcie, v rámci tohto systému či z iných dôvodov. 
 6. Pokiaľ neboli spoplatnené doplnkové služby poskytnuté Užívateľovi, resp. Navrhovateľovi aukcie riadne a včas, je tento oprávnený obrátiť sa na Prevádzkovateľa s reklamáciou. Takáto reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presný opis reklamovanej skutočnosti, ako sa prejavuje, kedy ju Užívateľ, resp. Navrhovateľ aukcie zistil a čo po Prevádzkovateľovi požaduje. Zároveň je povinný uviesť všetky podstatné informácie k tomu, aby mohol Prevádzkovateľ existenciu vytýkanej skutočnosti zodpovedne preveriť.
 7. Za účelom vybavenia reklamácie je možné Prevádzkovateľa kontaktovať elektronicky, a to na adrese info@dalimark.com.  
 8. Pokiaľ bude reklamácia zo strany Prevádzkovateľa vyhodnotená ako opodstatnená, tento podnikne kroky smerujúce k náprave vzniknutého stavu.
 9. Plnenia poskytnuté Užívateľovi, vrátane Navrhovateľov aukcie, bezplatne nie je možné reklamovať. Akékoľvek iné nároky Užívateľa, resp. Navrhovateľa aukcie voči Prevádzkovateľovi sa týmto limitujú do výšky zaplatenej úhrady za plnenie, z ktorého nárok vyvstal a/alebo s ktorým súvisí.  

9. Iné podmienky používania Dali Aukcie

 1. Užívatelia, vrátane Navrhovateľov aukcie, berú na vedomie, že akékoľvek podmienky obchodu týkajúce sa draženého Produktu sú výhradne v ich kompetencii a na ich zodpovednosti. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek dôsledky týchto transakcií, čo berú Užívatelia, vrátane Navrhovateľov aukcie, na vedomie a nemajú voči tomu žiadne výhrady.
 2. Komunikácia ohľadom obchodov týkajúcich sa draženého Produktu môže prebiehať akýmkoľvek spôsobom, ktorý si dotknutí Navrhovatelia a Účastníci aukcie zvolia.
 3. Navrhovateľ aukcie je povinný informovať záujemcu pravdivo, presne a úplne o všetkých podmienkach transakcie ohľadom draženého Produktu. Za porušenie tejto povinnosti Prevádzkovateľ nijako nezodpovedá.

10. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto DA PP kedykoľvek jednostranne meniť. O zmene týchto podmienok informuje Užívateľov, vrátane Navrhovateľov aukcie, ktorí sú touto zmenou viazaní, pokiaľ sa nevyjadria, že so zmenou nesúhlasia v lehote troch (3) dní od doručenia oznámenia o zmene. V prípade nesúhlasu Užívateľa so zmenou sa použijú pôvodné (nezmenené) ustanovenia týchto podmienok. Povinnosť informovať Užívateľa o zmene DA PP sa považuje za splnenú dňom uverejnenia oznámenia o ich zmene na internetovej stránke www.dalimark.com alebo uverejnením nového znenia DA PP.
 2. Ak niektoré us­tanovenia týchto DA PP nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účin­nosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostat­ných ustanovení DA PP. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vy­plnenie me­dzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo naj­viac približuje zmy­s­lu a účelu DA PP. Zmluvné strany týmto vyjadrujú svoju vôľu na čo možno najširšom zachovaní platnosti týchto DA PP.
 3. Zmluvné strany sa zaväzujú informovať o každej zmene, ktorá môže mať vplyv na riadne plnenie práv a povinností podľa týchto DA PP, VPP či fungovania systému Dalimark.
 4. Užívateľ je viazaný týmito DA PP počas celej doby existencie užívateľského konta, a to aj v prípade, pokiaľ to výslovne v budúcnosti nepotvrdí. Prípadné zmeny sa v takom prípade nevzťahujú na Užívateľa len za predpokladu, že s nimi vyjadrí nesúhlas podľa týchto DA PP, resp. VPP.
 5. Užívateľ registráciou a zároveň každým následným prihlásením do systému Dalimark potvrdzuje, že si tieto DA PP a VPP prečítal (a to aj opakovane), je mu zrejmý a zrozumiteľný ich obsah, zaväzuje sa ich dodržiavať v celom rozsahu a v súvislosti s ich textáciou nemá na Prevádzkovateľa žiadne otázky či výhrady.
 6. V prípade, že má Účastník aukcie postavenie spotrebiteľa, v zmysle príslušných právnych predpisov sa vzťah medzi takýmto spotrebiteľom a Prevádzkovateľom spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky. Pokiaľ Účastník aukcie nie je spotrebiteľom, na otázky neupravené týmito DA PP, resp. VPP sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník platný a účinný v Slovenskej republike). Toto ustanovenie sa zároveň považuje za voľbu práva (slovenské hmotné právo) a procesného právneho režimu (slovenské procesné právo). Rozhodujúcim jazykom je jazyk slovenský, a to aj v prípade existencie zmluvných vzťahov s cudzím prvkom.
 7. Príslušným orgánom kontroly upravených a súvisiacich podmienok je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07  Bratislava.
 8. Užívateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám akúkoľvek pohľadávku či nárok, ktoré má voči Prevádzkovateľovi bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu. Na tomto súhlase musí byť podpis štatutárneho orgánu Prevádzkovateľa úradne overený.
 9. Užívateľ vyhlasuje, že bol pred uzavretím zmluvy s Prevádzkovateľom riadne a zrozumiteľne poučený
  • o adrese elektronickej pošty a telefónnom čísle Prevádzkovateľa, vrátane ostatných identifikačných údajov Prevádzkovateľa, ktorými je označený pri vykonávaní svojej obchodnej činnosti, 
  • o názve a adrese orgánu dozoru a dohľadu nad činnosťou Prevádzkovateľa,
  • o úkonoch potrebných na uzavretie zmluvy s Prevádzkovateľom,
  • o technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb pri elektronickej komunikácii,
  • o tom, či relevantná dokumentácia bude uložená u Prevádzkovateľa a akou formou a kedy bude Užívateľovi dostupná,
  • o jazyku ponúkanom na uzavretie zmluvy,
  • o ponúkaných činnostiach v rozsahu ich krátkeho opisu,
  • o cene ponúkaných činností,
  • o prípadných dodacích podmienkach a nákladoch na dodanie činností, ak to ich povaha nevylučuje (elektronická forma činností a jej voľné sprístupnenie),
  • o platobných podmienkach a
  • o možnosti odstúpiť od zmluvy.
 10. Tieto DA PP sú platné a účinné odo dňa 01.05.2017.

 

V Bratislave, dňa 01.05.2017

 

Dalimark, s.r.o.

To improve the quality of our sites we use cookies. By continuing to browse the site without changing your browser settings, you agree to this use. Read more on using cookies.