Skip to main content

DALIMARK
SYSTÉM BALÍKOV
SPOLUPRÁCE S UŽÍVATEĽMI

Tieto podmienky systému balíkov spolupráce s Užívateľmi Dalimark (ďalej len „PBSU“) prijala spoločnosť Dalimark, s.r.o., so sídlom Kuklovská 498/37, 841 05  Bratislava, IČO: 50 489 038, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:  113825/B, DIČ: 2120342037, IČ DPH: SK2120342037 (ďalej aj „Dalimark“ alebo „Prevádzkovateľ“) za účelom dodržania jednotného postupu pri úprave práv a povinností užívateľov tohto systému a v nadväznosti na ustanovenie štvrtého (4.) článku druhého (2.) bodu Podmienok používania Dali Market, prijatých na základe piateho (5.) bodu Všeobecných podmienok používania systému Dalimark.

Prevádzkovateľ týmto poskytuje Užívateľom možnosť kontaktovať ho prostredníctvom sekcie „podpora“ v rámci systému Dalimark ako aj ďalšie kontaktné údaje: info@dalimark.com, na ktorých je pripravený zodpovedať akékoľvek otázky Užívateľov týkajúce sa zmluvných podmienok a týchto PBSU.   

1. Definície základných pojmov

 1. VPP sa pre účely týchto PBSU rozumejú Všeobecné podmienky používania systému Dalimark prijaté Prevádzkovateľom, ktoré v piatom (5.) článku odkazujú na podmienky používania Dali Market (DM PP), ktoré vo štvrtom (4.) článku druhého (2.) bodu DM PP odkazujú na osobitnú úpravu balíkov spolupráce s Užívateľmi.
 2. DM PP sa pre účely týchto PBSU rozumejú Podmienky používania podsystému Dali Market, prijaté Prevádzkovateľom na základe piateho (5.) článku VPP, a ktoré vo štvrtom (4.) článku druhého (2.) bodu odkazujú na osobitnú úpravu balíkov spolupráce s Užívateľmi.
 3. Systémom Dalimark sa rozumie systém využívajúci elektronický priestor na sprostredkovanie spolupráce medzi Užívateľmi, najmä, nie však výlučne, nákupu a predaja tovaru a služieb. Systém Dalimark pozostáva z viacerých podsystémov, a to konkrétne Dali Bazar (nekomerčná inzercia), Dali Market (komerčná inzercia), Dali Aukcia (elektronické draženie) a iné.
 4. Dali Bazarom sa rozumie podsystém Dalimark, ktorý umožňuje bezplatne elektronicky zverejňovať a vyhľadávať ponuky Produktov na nekomerčnej báze. Bližšie podmienky používania podsystému Dali Bazar upravuje príslušná časť VPP.
 5. Dali Marketom sa rozumie podsystém Dalimark, ktorý umožňuje Predávajúcim za odplatu elektronicky prezentovať ponuku Produktov za účelom ich predaja Užívateľom. Bližšie podmienky používania podsystému Dali Market upravuje príslušná časť VPP.
 6. Dali Aukciou sa rozumie podsystém Dalimark, ktorý umožňuje Účastníkom aukcie draženie nimi ponúkaných Produktov formou elektronickej verejnej výzvy na prihadzovanie kúpnej ceny vopred neurčenému okruhu Účastníkov aukcie. Bližšie podmienky používania podsystému Dali Aukcia upravuje príslušná časť VPP.  
 7. Užívateľom sa rozumie každá fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala v systéme Dalimark.
 8. Predávajúcim sa pre účely VPP rozumie taký Užívateľ, ktorý sa zaregistroval v systéme Dalimark aj za účelom využívania podsystému Dali Market (komerčná inzercia) formou vytvárania vlastnej ponuky Produktov.
 9. Účastníkom aukcie sa rozumie taký Užívateľ, ktorý sa zaregistroval v systéme Dalimark aj za účelom využívania podsystému Dali Aukcia (elektronické draženie).
 10. Navrhovateľom aukcie sa rozumie taký Účastník aukcie, ktorý sa zaregistroval v systéme Dalimark aj za účelom využívania podsystému Dali Aukcia (elektronické draženie) formou vytvárania aukcií Produktov na draženie.
 11. Produktom sa rozumie akýkoľvek tovar a/alebo služba ponúkané Užívateľmi systému Dalimark ostatným Užívateľom systému Dalimark prostredníctvom internetovej stránky www.dalimark.com alebo súvisiacich aplikácií.

2. Použitie VPP a DM PP

 1. Pre Užívateľov systému Dalimark bez ohľadu na nižšie uvedené platia priamo aj ustanovenia prvého (1.) článku VPP (Definície základných pojmov), druhého (2.) článku VPP (Registrácia a konto), tretieho (3.) článku VPP (Etický kódex správania Užívateľov), ôsmeho (8.) článku VPP (Ochrana osobných údajov) a deviateho (9.) článku VPP (Záverečné ustanovenia).
 2. Pre Užívateľov systému Dalimark bez ohľadu na nižšie uvedené platia v celom rozsahu aj DM PP.     

3. Všeobecne – balík spolupráce

 1. V systéme Dalimark slúži balík spolupráce na získanie statusu Predávajúceho a/alebo na získanie iných výhod v systéme Dalimark.
 2. Spoplatnenie balíka z aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa je v zmysle § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“) poskytovaním elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, pokiaľ je Užívateľ so záujmom o zakúpenie balíka z aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa nepodnikajúcou fyzickou osobou. Vo všetkých ostatných prípadoch je vzťah Predávajúceho a Prevádzkovateľa zo zákona obchodným vzťahom a ustanovenia o ochrane spotrebiteľa sa naň nebudú aplikovať, čo Predávajúci berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.   
 3. Výhody získané v dôsledku zakúpenia ktoréhokoľvek z balíkov sú neprevoditeľné a nepredajné. V prípade akejkoľvek spornosti ohľadom obsahu balíka rozhoduje s konečnou platnosťou Prevádzkovateľ, čo Užívateľ berie na vedomie, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať.  
 4. Užívateľ je oprávnený nakladať s výhodami získanými v rámci balíka spolupráce podľa vlastného uváženia, t.j. je oprávnený kedykoľvek ich využiť podľa kritérií vymedzených týmito PBSU, je oprávnený ich kumulovať a využiť v čase podľa vlastného uváženia a/alebo ich nevyužiť vôbec.
 5. Balík spolupráce a všetky výhody z neho plynúce sú viazané na existenciu konta Užívateľa. Zánikom konta zanikajú aj všetky výhody, bez ohľadu na ich počet a pôvodnú využiteľnosť. Proces ich zániku s kontom je nezvratný, čo Užívateľ berie na vedomie a pri nakladaní s výhodami počas existencie svojho konta to bude mať celú dobu na zreteli. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že Užívateľ pred zánikom svojho konta nestihol výhody z balíka využiť. V tejto súvislosti Užívateľovi teda nevznikajú žiadne nároky ani náhrady či akékoľvek iné obdobné plnenia voči Prevádzkovateľovi.  
 6. Aktuálny stav výhod má každý Užívateľ k dispozícii v profile svojho konta spolu s históriou ich získania a využitia od vzniku konta.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo revidovať pridelenie a/alebo odobratie výhod Užívateľovi kedykoľvek počas existencie jeho konta, pokiaľ zistí akúkoľvek nezrovnalosť v stave výhod Užívateľa.
 8. Prevádzkovateľ je v prípade zistenia akéhokoľvek porušovania VPP Užívateľom oprávnený siahnuť na jeho zatiaľ nespotrebované výhody, prípadne práve čerpané výhody, a to podľa vlastnej úvahy, čo Užívateľ berie na vedomie, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať.

4. Štartovací balík spolupráce

 1. Prevádzkovateľ týmto poskytuje každému Užívateľovi jeden krát za existenciu konta možnosť zakúpiť si jeden zo štartovacích balíkov spolupráce. Po zakúpení štartovacieho balíka spolupráce sa táto možnosť Užívateľa považuje za skonzumovanú a Užívateľ pri ďalšom užívaní svojho konta už nie je oprávnený zakúpiť si ďalší zo štartovacích balíkov.  
 2. Prevádzkovateľ ponúka viac typov štartovacích balíkov, z ktorých je Užívateľ oprávnený si vybrať. Štartovacie balíky spolupráce nie je možné kombinovať a po voľbe jedného z nich sa táto možnosť považuje za vyčerpanú. To neplatí pre balík Dalimark Easy Start na obdobie šiestich (6) mesiacov, ktorý je možné jedenkrát predĺžiť o ďalších šesť (6) mesiacov za rovnakých podmienok štartovacieho balíčka Dalimark Easy Start (6 mesiacov).  
 3. Štartovacím balíkom spolupráce je balík (i) Dalimark Easy Start a balík (ii) Dalimark Easy Start Profi.
 4. Dalimark Easy Start ponúka Užívateľovi nasledovné výhody:  Možnosť výberu z troch možností dĺžky používania balíkov s nízkou paušálnou cenou pri šiestich a deviatich mesiacoch používania. Pri šesťmesačnom balíku je možnosť ho po odskúšaní  predĺžiť na ďalších šesť mesiacov za zvýhodnenú cenu. Dvanásť mesačný balík v hodnote 20 EUR s DPH je zvýhodnený už od začiatku. Tieto balíčky sú k dispozícii prvý rok za zvýhodnenú cenu so zľavou 10 EUR s DPH.

 Dalimark Easy Start Profi ponúka Užívateľovi aj nasledovné výhody:

 • jedenkrát na tridsať (30) dní zobrazenie zvoleného Produktu na hlavnej stránke v podsystéme Dali Bazar, Dali Market alebo Dali Aukcia podľa voľby Užívateľa (aktivácia kedykoľvek počas trvania balíka),
 • jedenkrát topovanie alebo zvýraznenie ľubovoľnej ponuky Produktu Užívateľa na sedem (7) dní podľa voľby Užívateľa (aktivácia kedykoľvek počas trvania balíka),
 • zľava pri každom topovaní ponuky kedykoľvek počas trvania balíka pri platbe cez PayPal vo výške 0,35 €,
 • zľava pri každom topovaní ponuky kedykoľvek počas trvania balíka pri platbe cez portál umožňujúci platby mobilným telefónom (sms, Orange Slovensko, Telekom, O2 a 4ka) vo výške 0,10 €.  
 • Cena balíka Dalimark Easy Start je závislá od obdobia, na ktoré budú výhody Užívateľovi poskytnuté. Pri aktivácii balíka Dalimark Easy Start na obdobie troch (3) mesiacov je cena vo výške 10,- € s DPH. Pri aktivácii balíka Dalimark Easy Start na obdobie šiestich (6) mesiacov je cena vo výške 20,- € s DPH. Pri aktivácii balíka Dalimark Easy Start na obdobie deviatich (9) mesiacov je cena vo výške 20,- € s DPH. Pri aktivácii tohto balíka na akékoľvek obdobie získava Užívateľ zároveň zdarma výhody zakúpeného štartovacieho balíka na ďalšie tri (3) mesiace.
 • Cena balíka Dalimark Easy Start Profi je vo výške 25,- € s DPH. Pri aktivácii balíka Dalimark Easy Start Profi na obdobie troch (3) mesiacov získava Užívateľ zároveň zdarma výhody zakúpeného štartovacieho balíka na ďalších deväť (9) mesiacov. Spolu teda pri zakúpení tohto balíka získava Užívateľ výhody balíka na dvanásť (12) mesiacov.
 • Po skončení trvania štartovacieho balíka spolupráce, resp. kedykoľvek počas jeho trvania, je Užívateľ oprávnený zakúpiť si ktorýkoľvek zo štandardných balíkov spolupráce. Takýto nový balík bude Užívateľovi aktivovaný bezprostredne po skončení aktuálne aktivovaného balíka.   
 • Užívateľ je oprávnený zaplatiť za štartovací balík výlučne formou určenou Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť úhradu za štartovací balík inou formou ako cez PayPal, bankovou kartou, platobným príkazom či cez portál umožňujúci platby mobilným telefónom (sms), a to podľa aktuálnych pokynov zverejnených pri platení za ponúkané služby (označenie bankových kariet, spolupracujúcich bánk, mobilných operátorov a pod.). Platba akýmkoľvek iným spôsobom (napr. zaslanie hotovosti na adresu Prevádzkovateľa a pod.) nemá žiadne právne účinky a Prevádzkovateľa k ničomu nezaväzuje.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny štartovacích balíkov, pričom tieto nebudú mať žiadny vplyv na už aktivované štartovacie balíky.
 • V období po aktivovaní štartovacieho balíka bude Užívateľovi vystavená vyúčtovacia faktúra v elektronickej forme. Táto faktúra predstavuje daňový doklad, pričom bude Užívateľovi zaslaná buď e-mailom alebo správou v rámci internej pošty v systéme Dalimark (v prípade, že má nastavené príslušné údaje vo svojom profile, pričom za ich správnosť a úplnosť zodpovedá výlučne Užívateľ). Užívateľ týmto uvádza, že vystavenie elektronickej faktúry je pre neho postačujúce a po Prevádzkovateľovi nepožaduje písomnú formu či doručenie dokladu na jeho poštovú adresu. V opačnom prípade sa Užívateľ zaväzuje najneskôr pri aktivácii štartovacieho balíka uhradiť Prevádzkovateľovi rovnakou formou ako platbu za požadovaný balík spolu s jeho cenou aj manipulačný poplatok za administráciu tejto jeho požiadavky vo výške 5,- €.    

5. Balík spolupráce

 1. Prevádzkovateľ ponúka dva typy balíkov, z ktorých je Užívateľ oprávnený ľubovoľne si vybrať.
 2. Balíkom spolupráce je balík (i) Dalimark Standard a balíky radu (ii) Dalimark Profi. V rámci balíkov radu Dalimark Profi je Užívateľ oprávnený si vybrať z nasledovných balíkov: (i) Dalimark Profi package, (ii) Dalimark Profi package plus, (iii) Dalimark Profi Maxi package a (iv) Dalimark Profi Maxi package plus.
 3. Dalimark Standard ponúka Užívateľovi nasledovné: 3 mesačný paušál za 10 EUR s DPH, 6 mesačný paušál za 20 EUR s DPH a 12 mesačný paušál za 30 EUR s DPH.
 4. Dalimark Profi package ponúka Užívateľovi nasledovné výhody:
  • jedenkrát na tridsať (30) dní zobrazenie zvoleného Produktu na hlavnej stránke v podsystéme Dali Market alebo Dali Aukcia podľa voľby Užívateľa (aktivácia kedykoľvek počas trvania balíka),
  • jedenkrát topovanie alebo zvýraznenie ľubovoľnej ponuky Produktu Užívateľa na sedem (7) dní podľa voľby Užívateľa (aktivácia kedykoľvek počas trvania balíka),
 5. Dalimark Profi package plus ponúka Užívateľovi nasledovné výhody:
  • jedenkrát na tridsať (30) dní zobrazenie zvoleného Produktu na hlavnej stránke v podsystéme Dali Market alebo Dali Aukcia podľa voľby Užívateľa (aktivácia kedykoľvek počas trvania balíka),
  • jedenkrát topovanie alebo zvýraznenie ľubovoľnej ponuky Produktu Užívateľa na sedem (7) dní podľa voľby Užívateľa (aktivácia kedykoľvek počas trvania balíka),
  • zľava pri každom topovaní ponuky kedykoľvek počas trvania balíka pri platbe cez PayPal vo výške 0,35 €,
  • zľava pri každom topovaní ponuky kedykoľvek počas trvania balíka pri platbe cez portál umožňujúci platby mobilným telefónom (sms, Orange Slovensko, Telekom, O2 a 4ka) vo výške 0,10 €.   
 6. Dalimark Profi Maxi package ponúka Užívateľovi nasledovné výhody:
  • jedenkrát na deväťdesiat (90) dní zobrazenie zvoleného Produktu na hlavnej stránke v podsystéme Dali Market alebo Dali Aukcia podľa voľby Užívateľa (aktivácia kedykoľvek počas trvania balíka),
  • jedenkrát topovanie alebo zvýraznenie ľubovoľnej ponuky Produktu Užívateľa na sedem (7) dní podľa voľby Užívateľa (aktivácia kedykoľvek počas trvania balíka),
  • zľava pri každom topovaní ponuky kedykoľvek počas trvania balíka pri platbe cez PayPal vo výške 0,35 €,
  • zľava pri každom topovaní ponuky kedykoľvek počas trvania balíka pri platbe cez portál umožňujúci platby mobilným telefónom (sms, Orange Slovensko, Telekom, O2 a 4ka) vo výške 0,10 €.
 7. Dalimark Profi Maxi package plus ponúka Užívateľovi nasledovné výhody:
  • jedenkrát na šesťdesiat (60) dní zobrazenie zvoleného Produktu na hlavnej stránke v podsystéme Dali Market alebo Dali Aukcia podľa voľby Užívateľa (aktivácia kedykoľvek počas trvania balíka),
  • jedenkrát na tridsať (30) dní zobrazenie zvoleného Produktu na hlavnej stránke Dalimarku podľa voľby Užívateľa (aktivácia kedykoľvek počas trvania balíka),
  • jedenkrát topovanie alebo zvýraznenie ľubovoľnej ponuky Produktu Užívateľa na sedem (7) dní podľa voľby Užívateľa (aktivácia kedykoľvek počas trvania balíka),
  • zľava pri každom topovaní ponuky kedykoľvek počas trvania balíka pri platbe cez PayPal vo výške 0,35 €,
  • zľava pri každom topovaní ponuky kedykoľvek počas trvania balíka pri platbe cez portál umožňujúci platby mobilným telefónom (sms, Orange Slovensko, Telekom, O2 a 4ka) vo výške 0,10 €.
 8. Cena balíka Dalimark Standard je závislá od obdobia, na ktoré budú výhody Užívateľovi poskytnuté. Pri aktivácii balíka Dalimark Standard na obdobie troch (3) mesiacov je cena vo výške 10,- € s DPH. Pri aktivácii balíka Dalimark Standard na obdobie šiestich (6) mesiacov je cena vo výške 20,- € s DPH. Pri aktivácii balíka Dalimark Standard na obdobie dvanástich (12) mesiacov je cena vo výške 30,- € s DPH.
 9. Cena balíka Dalimark Profi package je vo výške 24,- € s DPH. Pri aktivácii balíka Dalimark Profi package na obdobie šiestich (6) mesiacov získava Užívateľ zároveň zdarma výhody zakúpeného balíka na ďalších šesť (6) mesiacov. Spolu teda pri zakúpení tohto balíka získava Užívateľ výhody balíka na dvanásť (12) mesiacov.
 10. Cena balíka Dalimark Profi package plus je vo výške 24,- € s DPH. Pri aktivácii balíka Dalimark Profi package plus získava Užívateľ výhody zakúpeného balíka na dvanásť (12) mesiacov.
 11.  Cena balíka Dalimark Profi Maxi package je vo výške 50,- € s DPH. Pri aktivácii balíka Dalimark Profi Maxi package získava Užívateľ výhody zakúpeného balíka na dvanásť (12) mesiacov.
 12. Cena balíka Dalimark Profi Maxi package plus je vo výške 90,- € s DPH. Pri aktivácii balíka Dalimark Profi Maxi package plus získava Užívateľ výhody zakúpeného balíka na dvanásť (12) mesiacov.
 13. Užívateľ je oprávnený zaplatiť za balík výlučne formou určenou Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť úhradu za balík inou formou ako cez PayPal, bankovou kartou, platobným príkazom či cez portál umožňujúci platby mobilným telefónom (sms), a to podľa aktuálnych pokynov zverejnených pri platení za ponúkané služby (označenie bankových kariet, spolupracujúcich bánk, mobilných operátorov a pod.). Platba akýmkoľvek iným spôsobom (napr. zaslanie hotovosti na adresu Prevádzkovateľa a pod.) nemá žiadne právne účinky a Prevádzkovateľa k ničomu nezaväzuje.
 14. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny balíkov, pričom tieto nebudú mať žiadny vplyv na už aktivované balíky.
 15. V období po aktivovaní balíka bude Užívateľovi vystavená vyúčtovacia faktúra v elektronickej forme. Táto faktúra predstavuje daňový doklad, pričom bude Užívateľovi zaslaná buď e-mailom alebo správou v rámci internej pošty v systéme Dalimark (v prípade, že má nastavené príslušné údaje vo svojom profile, pričom za ich správnosť a úplnosť zodpovedá výlučne Užívateľ). Užívateľ týmto uvádza, že vystavenie elektronickej faktúry je pre neho postačujúce a po Prevádzkovateľovi nepožaduje písomnú formu či doručenie dokladu na jeho poštovú adresu. V opačnom prípade sa Užívateľ zaväzuje najneskôr pri aktivácii štartovacieho balíka uhradiť Prevádzkovateľovi rovnakou formou ako platbu za požadovaný balík spolu s jeho cenou aj manipulačný poplatok za administráciu tejto jeho požiadavky vo výške 5,- €.

6. Reklamačný poriadok

 1. Užívatelia sú si vedomí skutočnosti, že využívajú systém Dalimark na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správanie, činnosť a zverejnené výstupy Užívateľov, ani za spôsob, akým Dalimark tieto osoby využívajú.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu (škodu), ktorá by mohla vzniknúť alebo vznikla Užívateľom alebo akýmkoľvek tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním systému Dalimark. Rovnako tak Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za ujmu (škodu), ktorá by mohla vzniknúť alebo vznikla Užívateľom alebo akýmkoľvek tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania systému Dalimark, vrátane systému bonusov, alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou, čo Užívateľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.
 3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených ponúk, hodnotení a/alebo žiadneho zverejneného obsahu Užívateľmi, a to aj textu, obrázkov či fotografií, čo Užívateľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.
 4. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť systému Dalimark, vrátane systému bonusov, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť alebo prerušiť funkčnosť systému Dalimark, vrátane systému bonusov, bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu a na akýkoľvek čas. Rovnako je oprávnený zrušiť systém bonusov bez predchádzajúceho upozornenia a bez ohľadu na ďalšie fungovanie systému Dalimark ako takého. Užívateľ to všetko berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.    
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ujmu (škodu), ktorá by mohla vzniknúť alebo vznikla Užívateľom alebo akýmkoľvek tretím osobám v dôsledku nefunkčnosti, obmedzenej funkčnosti, chybovosti systému Dalimark, vrátane systému bonusov, a to činnosťou Užívateľov v rámci tohto systému či z iných dôvodov, čo Užívateľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady. 
 6. Pokiaľ neboli výhody pridelené a/alebo odobraté Užívateľovi riadne a včas, je tento oprávnený obrátiť sa na Prevádzkovateľa s reklamáciou. Takáto reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presný opis reklamovanej skutočnosti, ako sa prejavuje, kedy ju Užívateľ zistil a čo po Prevádzkovateľovi požaduje. Zároveň je povinný uviesť všetky podstatné informácie k tomu, aby mohol Prevádzkovateľ existenciu vytýkanej skutočnosti zodpovedne preveriť.
 7. Za účelom vybavenia reklamácie je možné Prevádzkovateľa kontaktovať elektronicky, a to na adrese info@dalimark.com.
 8. Pokiaľ bude reklamácia zo strany Prevádzkovateľa vyhodnotená ako opodstatnená, tento podnikne kroky smerujúce k náprave vzniknutého stavu.
 9. Plnenia poskytnuté Užívateľovi bezplatne, nie je možné reklamovať. Akékoľvek iné nároky Užívateľa voči Prevádzkovateľovi sa týmto limitujú do výšky zaplatenej úhrady za plnenie, z ktorého nárok vyvstal a/alebo s ktorým súvisí.  

7. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto PBSU kedykoľvek jednostranne meniť. O zmene týchto podmienok informuje Užívateľov, ktorí sú touto zmenou viazaní, pokiaľ sa nevyjadria, že so zmenou nesúhlasia v lehote troch (3) dní od doručenia oznámenia o zmene. V prípade nesúhlasu Užívateľa so zmenou sa použijú pôvodné (nezmenené) ustanovenia týchto podmienok. Povinnosť informovať Užívateľa o zmene PBSU sa považuje za splnenú dňom uverejnenia oznámenia o ich zmene na internetovej stránke www.dalimark.com alebo uverejnením nového znenia PBSU.
 2. Ak niektoré us­tanovenia týchto PBSU nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účin­nosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostat­ných ustanovení PBSU. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie me­dzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo naj­viac približuje zmy­s­lu a účelu PBSU. Zmluvné strany týmto vyjadrujú svoju vôľu na čo možno najširšom zachovaní platnosti týchto PBSU.
 3. Zmluvné strany sa zaväzujú informovať o každej zmene, ktorá môže mať vplyv na riadne plnenie práv a povinností podľa týchto PBSU, VPP či fungovania systému Dalimark.
 4. Užívateľ je viazaný týmito PBSU počas celej doby existencie užívateľského konta, a to aj v prípade, pokiaľ to výslovne v budúcnosti nepotvrdí. Prípadné zmeny sa v takom prípade nevzťahujú na Užívateľa len za predpokladu, že s nimi vyjadrí nesúhlas podľa týchto PBSU, resp. VPP.
 5. Užívateľ registráciou a zároveň každým následným prihlásením do systému Dalimark potvrdzuje, že si tieto PBSU a VPP prečítal (a to aj opakovane), je mu zrejmý a zrozumiteľný ich obsah, zaväzuje sa ich dodržiavať v celom rozsahu a v súvislosti s ich textáciou nemá na Prevádzkovateľa žiadne otázky či výhrady.
 6. V prípade, že má Užívateľ postavenie spotrebiteľa, v zmysle príslušných právnych predpisov sa vzťah medzi takýmto spotrebiteľom a Prevádzkovateľom spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky. Pokiaľ Užívateľ nie je spotrebiteľom, na otázky neupravené týmito PBSU, resp. VPP sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník platný a účinný v Slovenskej republike). Toto ustanovenie sa zároveň považuje za voľbu práva (slovenské hmotné právo) a procesného právneho režimu (slovenské procesné právo). Rozhodujúcim jazykom je jazyk slovenský, a to aj v prípade existencie zmluvných vzťahov s cudzím prvkom.
 7. Príslušným orgánom kontroly upravených a súvisiacich podmienok je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07  Bratislava.
 8. Užívateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám akúkoľvek pohľadávku či nárok, ktoré má voči Prevádzkovateľovi bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu. Na tomto súhlase musí byť podpis štatutárneho orgánu Prevádzkovateľa úradne overený.
 9. Užívateľ vyhlasuje, že bol pred uzavretím zmluvy s Prevádzkovateľom riadne a zrozumiteľne poučený
  • o adrese elektronickej pošty a telefónnom čísle Prevádzkovateľa, vrátane ostatných identifikačných údajov Prevádzkovateľa, ktorými je označený pri vykonávaní svojej obchodnej činnosti, 
  • o názve a adrese orgánu dozoru a dohľadu nad činnosťou Prevádzkovateľa,
  • o úkonoch potrebných na uzavretie zmluvy s Prevádzkovateľom,
  • o technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb pri elektronickej komunikácii,
  • o tom, či relevantná dokumentácia bude uložená u Prevádzkovateľa a akou formou a kedy bude Užívateľovi dostupná,
  • o jazyku ponúkanom na uzavretie zmluvy,
  • o ponúkaných činnostiach v rozsahu ich krátkeho opisu,
  • o cene ponúkaných činností,
  • o prípadných dodacích podmienkach a nákladoch na dodanie činností, ak to ich povaha nevylučuje (elektronická forma činností a jej voľné sprístupnenie),
  • o platobných podmienkach a
  • o možnosti odstúpiť od zmluvy.
 10. Tieto PBSU sú platné a účinné odo dňa 01.05.2017.

 

V Bratislave, dňa 01.05.2017

 

Dalimark, s.r.o.

To improve the quality of our sites we use cookies. By continuing to browse the site without changing your browser settings, you agree to this use. Read more on using cookies.