Skip to main content

DALI MARKET
PODMIENKY POUŽÍVANIA
elektronického systému prevádzkovaného prostredníctvom webovej stránky dalimark.com a súvisiacich aplikácií

Tieto podmienky používania podsystému Dali Market (ďalej len „DM PP“) prijala spoločnosť Dalimark, s.r.o., so sídlom Kuklovská 498/37, 841 05  Bratislava, IČO: 50 489 038, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:  113825/B, DIČ: 2120342037, IČ DPH: SK2120342037 (ďalej aj „Dalimark“ alebo „Prevádzkovateľ“) za účelom dodržania jednotného postupu pri úprave práv a povinností užívateľov tohto systému a v nadväznosti na ustanovenie piateho (5.) článku Všeobecných podmienok používania systému Dalimark.

Prevádzkovateľ týmto poskytuje Užívateľom možnosť kontaktovať ho prostredníctvom sekcie „podpora“ v rámci systému Dalimark ako aj ďalšie kontaktné údaje: info@dalimark.com, na ktorých je pripravený zodpovedať akékoľvek otázky Užívateľov týkajúce sa zmluvných podmienok a týchto DM PP.   

1. Definície základných pojmov

 1. VPP sa pre účely týchto DM PP rozumejú Všeobecné podmienky používania systému Dalimark prijaté Prevádzkovateľom, ktoré v piatom (5.) článku odkazujú na tieto DM PP ako na osobitnú úpravu používania podsystému Dali Market Užívateľmi.
 2. Systémom Dalimark sa rozumie systém využívajúci elektronický priestor na sprostredkovanie spolupráce medzi Užívateľmi, najmä, nie však výlučne, nákupu a predaja tovaru a služieb. Systém Dalimark pozostáva z viacerých podsystémov, a to konkrétne Dali Bazar (nekomerčná inzercia), Dali Market (komerčná inzercia), Dali Aukcia (elektronické draženie) a iné.
 3. Dali Bazarom sa rozumie podsystém Dalimark, ktorý umožňuje bezplatne elektronicky zverejňovať a vyhľadávať ponuky Produktov na nekomerčnej báze. Bližšie podmienky používania podsystému Dali Bazar upravuje príslušná časť VPP.
 4. Dali Marketom sa rozumie podsystém Dalimark, ktorý umožňuje Predávajúcim za odplatu elektronicky prezentovať ponuku Produktov za účelom ich predaja Užívateľom. Bližšie podmienky používania podsystému Dali Market upravujú tieto DM PP.
 5. Dali Aukciou sa rozumie podsystém Dalimark, ktorý umožňuje Účastníkom aukcie draženie nimi ponúkaných Produktov formou elektronickej verejnej výzvy na prihadzovanie kúpnej ceny vopred neurčenému okruhu Účastníkov aukcie. Bližšie podmienky používania podsystému Dali Aukcia upravuje príslušná časť VPP.  
 6. Užívateľom sa rozumie každá fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala v systéme Dalimark.
 7. Predávajúcim sa rozumie taký Užívateľ, ktorý sa zaregistroval v systéme Dalimark aj za účelom využívania podsystému Dali Market (komerčná inzercia) formou vytvárania vlastnej ponuky Produktov.
 8. Účastníkom aukcie sa rozumie taký Užívateľ, ktorý sa zaregistroval v systéme Dalimark aj za účelom využívania podsystému Dali Aukcia (elektronické draženie).
 9. Navrhovateľom aukcie sa rozumie taký Účastník aukcie, ktorý sa zaregistroval v systéme Dalimark aj za účelom využívania podsystému Dali Aukcia (elektronické draženie) formou vytvárania aukcií Produktov na draženie.  
 10. Produktom sa rozumie akýkoľvek tovar a/alebo služba ponúkané Užívateľmi systému Dalimark ostatným Užívateľom systému Dalimark prostredníctvom internetovej stránky www.dalimark.com alebo súvisiacich aplikácií.

2. Použitie VPP

 1. Pre Užívateľov systému Dali Market bez ohľadu na nižšie uvedené platia priamo aj ustanovenia prvého (1.) článku VPP (Definície základných pojmov), druhého (2.) článku VPP (Registrácia a konto), tretieho (3.) článku VPP (Etický kódex správania Užívateľov), ôsmeho (8.) článku VPP (Ochrana osobných údajov) a deviateho (9.) článku VPP (Záverečné ustanovenia).
 2. Pre využívanie systému Dali Market je nevyhnutná registrácia.         

3. Všeobecne - Dali Market

 1. Dali Market umožňuje elektronicky zverejňovať a vyhľadávať ponuky Produktov Užívateľmi na komerčnej báze (najmä, nie však výlučne, elektronická inzercia podnikateľov) za podmienok uvedených v týchto DM PP. V rámci systému Dali Market teda Prevádzkovateľ umožňuje Užívateľom využívať online inzertné služby.
 2. Prevádzkovateľ v podsystéme Dali Market plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov vytvára priestor pre Predávajúcich na zverejnenie ponuky Produktov a možnosti ich nadobudnutia Užívateľmi.   
 3. Ponuku Produktov zadávajú do podsystému Dali Market výlučne Predávajúci. Prevádzkovateľ teda nezodpovedá za kvalitu, pôvod, autenticitu, dodanie, odobranie, zaplatenie, upotrebiteľnosť a iné vlastnosti inzerovaných Produktov či správanie Predávajúcich, ktorí ponuku Produktov zadali do systému Dali Market a rovnako Užívateľov, ktorí majú o takúto ponuku Produktov záujem.
 4. Podmienkou úspešného vytvorenia ponuky nie je, aby Predávajúci zadal do systému číslo svojho bankového účtu, na ktorý požaduje inkasovať platbu za ponúkané Produkty. Predávajúci berie na vedomie, že v systéme Dali Market je mu k dispozícii možnosť využitia služby paypal. Predávajúci v celom rozsahu zodpovedá za správnosť všetkých poskytnutých údajov a Prevádzkovateľ nie je povinný akokoľvek preverovať či upozorňovať na nesprávnosti a nepresnosti týchto údajov.
 5. Predávajúci vyhlasuje, že za účelom inkasovania platby v systéme Dali Market uvedie výlučne identifikačné údaje svojho bankového účtu. Zodpovednosti za túto okolnosť sa nemôže nijako zbaviť.    
 6. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah zverejnenej ponuky Produktov, hodnotení Predávajúcich, ani za žiadne záväzky medzi Užívateľmi navzájom, ktoré majú pôvod vo vzťahoch vytvorených na základe ponuky a dopytu Produktov v systéme Dali Market, čo Užívatelia berú na vedomie, nemajú voči tomu žiadne výhrady a túto skutočnosť budú pri úkonoch v podsystéme Dali Market plne rešpektovať.   
 7. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie údajov uverejnených Predávajúcim pri ponuke Produktov, čo tento berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady. 
 8. Predávajúci sám zodpovedá za splnenie všetkých zákonných povinností, ktoré mu vyvstanú z ponuky Produktu či dopytu po ňom a nasledujúcich zmluvných vzťahov medzi ponúkajúcim a záujemcom, vrátane povinnosti prípadného zabezpečenia si podnikateľského oprávnenia, pokiaľ je to potrebné, vedenia účtovníctva, či priznanie príslušných daní a odvodov, ochrany spotrebiteľa, reklamy a pod.. Prevádzkovateľ nevystupuje ako predávajúci alebo distribútor ponúkaných Produktov, čo všetci Užívatelia berú na vedomie a nemajú voči tomu žiadne výhrady.
 9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za dostupnosť ponuky Produktov, ich kvalitu, či zobrazenie, pričom ponuka Produktov neprechádza ani jednotlivo a ani po skupinách kontrolou kvality Prevádzkovateľa, čo Užívatelia berú na vedomie, nemajú voči tomu žiadne výhrady a túto skutočnosť budú pri úkonoch v podsystéme Dali Market plne rešpektovať.
 10. Prevádzkovateľ sa nijako nepodieľa na zrealizovaní či nezrealizovaní obchodu, platby, dodávky či akejkoľvek inej zmluvnej podmienky vzťahu medzi Predávajúcim a záujemcom o ponúkané Produkty. Prevádzkovateľ nemá nárok na žiadnu províziu z objemu obchodov uzavretých prostredníctvom Dali Marketu Predávajúcim.
 11. Systém Dalimark ako taký je zároveň komunitným priestorom na komunikáciu medzi Užívateľmi samotnými, podporuje prezentáciu Predávajúcich, stretávanie sa, výmenu skúseností, technologických postupov a kreatívnych nápadov na rôznych platformách (organizácia stretnutí, návody na tvorbu, tipy a rady pre Užívateľov).

4. Aktivácia statusu Predávajúceho a postavenie Užívateľa

 1. Na vytvorenie ponuky Produktu v rámci systému Dali Market je nevyhnutné mať status „Predávajúci“.
 2. Status Predávajúci môže získať ktorýkoľvek Užívateľ systému Dalimark, a to zakúpením jedného z balíkov v aktuálnej ponuke Prevádzkovateľa alebo aktivovaním príslušného bonusu získaného Užívateľom v systéme Dalimark prostredníctvom systému kreditov a bonusov. Užívateľovi, ktorý má status Predávajúceho, odporúča Prevádzkovateľ doplnenie svojho profilu o príslušné údaje ako je IČO, DIČ, IČ pre DPH a pod., pokiaľ je Predávajúci podnikateľom. Získaniu statusu Predávajúceho v systéme Dali Market však nebráni, pokiaľ Užívateľ nie je podnikateľom.
 3. Spoplatnenie balíka z aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa je v zmysle § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“) poskytovaním elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, pokiaľ je Užívateľ so záujmom o zakúpenie balíka z aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa nepodnikajúcou fyzickou osobou. Vo všetkých ostatných prípadoch je vzťah Predávajúceho a Prevádzkovateľa zo zákona obchodným vzťahom a ustanovenia o ochrane spotrebiteľa sa naň nebudú aplikovať, čo Predávajúci berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.
 4. Prevádzkovateľ upozorňuje Užívateľa, ktorý má záujem o aktivovanie statusu Predávajúceho, že podsystém Dali Market je určený na komerčné využívanie a komerčné účely prezentácie podnikania Predávajúcich. V nadväznosti na túto skutočnosť Prevádzkovateľ upozorňuje takéhoto Užívateľa, že pri aktivovaní statusu Predávajúceho sa bude na neho hľadieť ako na podnikateľa, pokiaľ Prevádzkovateľa osobitne písomne neupozorní a nepreukáže mu, že o podnikateľa nejde. V takom prípade je Prevádzkovateľ oprávnený podľa vlastnej úvahy z dôvodu dodržania určenia jednotlivých podsystémov Dalimark presunúť ponuku Produktov takéhoto Predávajúceho, ktorý nie je podnikateľom, do podsystému Dali Bazar, a to bez súhlasu Predávajúceho, či napriek jeho nesúhlasu. Túto skutočnosť berie Predávajúci, ktorý nie je podnikateľom, na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady. Rozhodnutie Prevádzkovateľa sa zaväzuje plne rešpektovať.          
 5. Užívateľ získava status Predávajúceho aktiváciou balíka či aktiváciou na základe získaného bonusu. Aktivácia balíka nastáva zaplatením ceny balíka a trvá počas stanoveného obdobia uvedeného v aktuálnej ponuke Prevádzkovateľa. Aktivácia na základe získaného bonusu (kreditné body) nastáva zvolením a potvrdením tejto možnosti v rámci konta Užívateľa a trvá počas stanoveného obdobia. Za účelom zabezpečenia nepretržitého trvania statusu Predávajúceho je Užívateľ oprávnený jednotlivé spôsoby získania tohto statusu kombinovať. Ak bude Užívateľ v čase aktivácie statusu Predávajúceho už mať status Predávajúceho, obdobia aktivácie jeho statusu sa spočítajú. Nové obdobie aktivácie začne kontinuálne po skončení aktívneho obdobia, t.j. status Predávajúceho bude trvať Užívateľovi nepretržite až do skončenia nového aktivovaného obdobia.  
 6. O období trvania statusu Predávajúceho (jeho začiatku a konca) bude Užívateľ informovaný po aktivácii balíka notifikáciou buď e-mailom alebo správou v rámci internej pošty v systéme Dalimark (v prípade, že má nastavené príslušné údaje vo svojom profile, pričom za ich správnosť a úplnosť zodpovedá výlučne Užívateľ).    
 7. Status Predávajúceho zaniká Užívateľovi uplynutím stanoveného obdobia, zrušením konta Užívateľa a/alebo obmedzením funkcií konta v súlade s VPP alebo DM PP. Vo všetkých týchto prípadoch sa má za to, že plnenie v prospech Predávajúceho bolo zo strany Prevádzkovateľa dodané riadne a včas, bez nároku Užívateľa na (i) vrátenie odplaty, (ii) akejkoľvek jej časti či (iii) zľavu.
 8. Po zániku statusu Predávajúceho sa tento stáva bežným Užívateľom systému Dalimark a všetky funkcie Predávajúceho, vrátane vytvorených ponúk Produktov v systéme Dali Market, zanikajú. Prevádzkovateľ týmto osobitne upozorňuje Predávajúceho, že po zániku jeho statusu a následnom obnovení statusu Predávajúceho až po uplynutí času (t.j. ak k obnoveniu statusu nedôjde kontinuálne) nie je možné obnoviť pôvodne vytvorené ponuky Produktov a ani ostatné výstupy, ktoré Predávajúci do systému Dali Market zadal s využitím svojho statusu Predávajúceho. Túto skutočnosť berie Predávajúci na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.  
 9. Užívateľ je oprávnený zaplatiť balík garantujúci mu status Predávajúceho výlučne formou určenou Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť úhradu inou formou ako cez PayPal, bankovou kartou, platobným príkazom či cez portál umožňujúci platby mobilným telefónom (sms), a to podľa aktuálnych pokynov zverejnených pri platení za ponúkané služby (označenie bankových kariet, spolupracujúcich bánk, mobilných operátorov a pod.). Platba akýmkoľvek iným spôsobom (zaslanie hotovosti na adresu Prevádzkovateľa a pod.) nemá žiadne právne účinky a Prevádzkovateľa k ničomu nezaväzuje.
 10. V období po aktivovaní balíka bude Predávajúcemu vystavená vyúčtovacia faktúra v elektronickej forme. Táto faktúra predstavuje daňový doklad, pričom bude Predávajúcemu zaslaná buď e-mailom alebo správou v rámci internej pošty v systéme Dalimark (v prípade, že má nastavené príslušné údaje vo svojom profile, pričom za ich správnosť a úplnosť zodpovedá výlučne Predávajúci). Predávajúci týmto uvádza, že vystavenie elektronickej faktúry je pre neho postačujúce a po Prevádzkovateľovi nepožaduje písomnú formu či doručenie dokladu na jeho poštovú adresu. V opačnom prípade sa Predávajúci zaväzuje najneskôr pri aktivácii balíka uhradiť Prevádzkovateľovi rovnakou formou ako platbu za balík spolu s cenou balíka aj manipulačný poplatok za administráciu tejto jeho požiadavky vo výške 5,- €.
 11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť ceny jednotlivých balíkov, pričom tieto zmeny nebudú mať žiadny vplyv na už aktivované balíky.
 12. Ponuku Produktov vytvorenú Predávajúcim v rámci Dali Marketu sú oprávnení prehliadať si iní Predávajúci ako aj ostatní Užívatelia systému Dalimark, čo dotknuté subjekty berú na vedomie.   

5. Vytvorenie ponuky

 1. Produkt je možné v rámci Dali Marketu ponúkať (inzerovať) konkrétne, t.j. individuálne po jednom kuse, v jednej farbe, v jednej veľkosti, v jednom tvare, type a pod. alebo aj ako súbory Produktov – radu sortimentu, rôzne veľkosti, rôzne vyhotovenia a pod.. Predávajúci berie na vedomie, že každú ponuku Produktu, ktorú vytvorí, je Prevádzkovateľ oprávnený skontrolovať. Pri kontrole sa zameria na to, či ponuka spĺňa podmienky podľa VPP, týchto DM PP a/alebo neporušuje Etický kódex, či nejde o nepovolenú reklamu, či iný nepovolený obsah a/alebo obchádzanie VPP alebo týchto DM PP. Pri zistení porušenia či hrozby porušenia pravidiel stanových v tomto ustanovení je Prevádzkovateľ oprávnený podľa vlastnej úvahy ponuku odstrániť a/alebo upraviť, vymazať konto Predávajúceho, či obmedziť prístup k akýmkoľvek funkciám na akúkoľvek dobu, s čím Predávajúci súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať.     
 2. Dali Market slúži na komerčnú ponuku Produktov, čo tak Predávajúci ako aj Užívatelia berú na vedomie a zaväzujú sa to pri využívaní svojho konta v rámci podsystému Dali Market plne rešpektovať. V prípade zistenia porušenia tohto ustanovenia Prevádzkovateľom je tento oprávnený ponuku odstrániť a/alebo upraviť, vymazať konto Predávajúceho, či obmedziť prístup k akýmkoľvek funkciám na akúkoľvek dobu, s čím Predávajúci súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať.
 3. V rámci Dali Marketu je zakázané ponúkať: (i) kopírovanie multimédií (CD, DVD a pod.), (ii) kópie či napodobeniny akýchkoľvek umeleckých diel (obrazy, literatúra, hudba a pod.), pokiaľ nebude v ponuke výslovne uvedené, že ide o napodobeninu (iii) doklady, technické preukazy či iné listiny vzťahujúce sa k osobe a/alebo veciam, (iv) pohonné hmoty, (v) erotické služby, (vi) lieky, (vii) predmety, ktorých predaj či rozširovanie je v Slovenskej republike zakázané alebo obmedzené v rozsahu, ktorý vylučuje jeho inzerciu. Posúdenie obsahu ponuky vzhľadom na vymedzené obmedzenia je ponechané na úvahe Prevádzkovateľa, ktorý v prípade zistenia porušenia tohto ustanovenia je oprávnený ponuku odstrániť a/alebo upraviť, vymazať konto Predávajúceho, či obmedziť prístup k akýmkoľvek funkciám na akúkoľvek dobu, s čím Predávajúci súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať.       
 4. V prípade, že Prevádzkovateľ indikuje v ponuke Produktu zverejnenej v rámci Dali Marketu ponuku, ktorá patrí svojím obsahom/účelom/vlastnosťami do systému Dali Bazar namiesto Dali Marketu a/alebo k tomu dospeje po zohľadnení kritérií zamerania Dali Bazaru a Dali Marketu, je oprávnený na túto skutočnosť Predávajúceho upozorniť a požiadať ho o presunutie jeho ponuky do systému Dali Bazar. Pokiaľ tak Predávajúci neurobí ani v lehote do troch (3) dní od upozornenia, je Prevádzkovateľ oprávnený bez ďalšieho podľa vlastného uváženia jeho ponuku presunúť do sekcie Dali Bazar a/alebo vymazať či vhodne upraviť podľa vlastnej úvahy tak, aby spĺňala kritériá systému Dali Market. Na presun ponuky Produktu do Dali Bazaru a/alebo jej vymazanie či úpravu Prevádzkovateľom nie je potrebné predchádzajúce upozornenie Užívateľa. Prevádzkovateľ je rovnako z dôvodu zvýšenia prehľadnosti a správneho používania systému Dali Bazar a Dali Market oprávnený jednotlivé ponuky Produktov presunúť po zohľadnení kritérií zamerania Dali Bazaru a Dali Marketu do iného systému (t.j. z Dali Bazaru do Dali Marketu a naopak), a to aj bez udania dôvodu, čo Predávajúci berie na vedomie, súhlasí s tým, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať.
 5. Pri formálnej úprave ponuky Produktu je zakázané používať neprimerané množstvo interpunkčných znamienok (bodky, čiarky, výkričníky, otázniky a pod.) a iných rušiacich textových znakov (veľké písmená pre celé slová či texty), superlatívov a neoveriteľných tvrdení (najnovšia technológia, najlepšia kvality a pod.). Text ponuky Produktu musí byť zrozumiteľný a určitý. Posúdenie (i) neprimeranosti, (ii) stupňa rušivosti, (iii) zrozumiteľnosti a (iv) určitosti ponuky je ponechané na úvahe Prevádzkovateľa, ktorý v prípade zistenia porušenia tohto ustanovenia je oprávnený ponuku odstrániť a/alebo upraviť, vymazať konto Predávajúceho, či obmedziť prístup k akýmkoľvek funkciám na akúkoľvek dobu, s čím Predávajúci súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať.
 6. Každý Predávajúci je oprávnený zverejniť v rámci ponuky Produktu svoje kontaktné údaje (e-mail, telefón a pod.) a kategóriu ponuky, pričom pokiaľ tak urobí, je povinný poskytnúť výlučne správne údaje, ktoré patria jeho osobe a zodpovedajúci údaj o kategórii. Predávajúci sa zaväzuje, že pri ponuke Produktu nebude zverejňovať za žiadnych okolností cudzie kontaktné údaje. V prípade sporu ohľadom autenticity poskytnutých kontaktných údajov rozhodne Prevádzkovateľ, či došlo k porušeniu tohto ustanovenia. V prípade kladného zistenia je oprávnený ľubovoľne ponuku odstrániť a/alebo upraviť, vymazať konto Predávajúceho, či obmedziť jeho prístup k akýmkoľvek funkciám na akúkoľvek dobu, s čím Predávajúci súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať. Pokiaľ je ponuka zadaná v nesprávnej kategórii, je Prevádzkovateľ oprávnený kategóriu zmeniť, a to podľa vlastného uváženia, pričom posúdenie zaradenia ponuky je vo výlučnej kompetencii Prevádzkovateľa. S týmto Predávajúci súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutia Prevádzkovateľa plne rešpektovať.
 7. Pokiaľ Predávajúci v rámci ponuky Produktu uverejní fotografiu alebo obrázok, je rovnako povinný spravovať sa VPP a týmito DM PP (obsah, úprava atď.). Predchádzajúce ustanovenia sa na takýto obsah ponuky použijú primerane. Predávajúci je povinný pri uverejňovaní svojej ponuky rešpektovať práva tretích osôb a zverejňovať výlučne Produkty, ktorých je vlastníkom alebo má k nim vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv) a je oprávnený s nimi nakladať a/alebo ich ponúkať. V prípade zistenia porušenia tohto ustanovenia Prevádzkovateľom je tento oprávnený ponuku odstrániť a/alebo upraviť, vymazať konto Predávajúceho, či obmedziť prístup k akýmkoľvek funkciám na akúkoľvek dobu, s čím Predávajúci súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať. 
 8. Každý Predávajúci je oprávnený mať v rámci Dali Marketu uverejnených súčasne viacero ponúk Produktov.
 9. Predávajúci je oprávnený voľne nakladať so svojimi uverejnenými ponukami, t.j. je oprávnený ich kedykoľvek odstrániť, upraviť, resp. nahradiť inou ponukou. Pri úprave ponuky je povinný spravovať sa VPP a týmito DM PP (obsah, úprava atď.).
 10. Pokiaľ má Predávajúci uverejnený maximálny povolený počet ponúk Produktov, nie je oprávnený zverejniť ďalšie ponuky, a to až do času, kým niektorú svoju ponuku neodstráni. Miesto odstránenej ponuky je oprávnený zverejniť novú ponuku Produktu. Pri každej novozverejnenej ponuke je povinný spravovať sa VPP a týmito DM PP (obsah, úprava atď.).
 11. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku, pokiaľ mu Predávajúci nedokáže preukázať svoju identitu a/alebo vlastnícke či iné zodpovedajúce právo k ponúkanému Produktu.
 12. Užívateľ, ktorý má záujem o získanie ponúkaného Produktu za zadaných podmienok, je oprávnený prijať ponuku Predávajúceho priamo na stránkach Dali Marketu. Predávajúci je oprávnený po úspešnom zrealizovaní predaja ponúkaného Produktu označiť ho na Prevádzkovateľom stanovený čas ako „predaný“. Predávajúci nemá právo nárokovať si takéto označenie v systéme Dalimark až do času, kým Prevádzkovateľovi hodnoverne nepreukáže úspešné zrealizovanie predaja ponúkaného Produktu.   

6. Doplnkové služby

6.1 Všeobecne

 1. Dali Market je pre Užívateľov za účelom vyhľadávania ponúk Produktov dostupný zadarmo a spravidla bez obmedzení. To neplatí, pokiaľ bolo voči Užívateľovi použité obmedzovacie opatrenie Prevádzkovateľa v súlade s VPP alebo DM PP. Využívanie systému Dali Market nie je podmienené využívaním doplnkových služieb a takéto spoplatnené doplnkové služby je možné využívať nad rámec základných funkcií Dali Market.
 2. Dali Market je pre Predávajúcich dostupný za odplatu a spravidla bez obmedzení. To neplatí, pokiaľ bolo voči Predávajúcemu použité obmedzovacie opatrenie Prevádzkovateľa v súlade s VPP alebo DM PP. Využívanie systému Dali Market nie je podmienené využívaním doplnkových služieb a takéto spoplatnené doplnkové služby je možné využívať nad rámec základných funkcií Dali Market.
 3. Spoplatnenie doplnkových služieb pre Predávajúcich môže byť v zmysle § 2 ods. 8 Zákona č. 102/2014 Z.z. poskytovaním elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, za predpokladu, že Predávajúci nie je podnikateľom. V opačnom prípade sa na vzťah medzi Predávajúcim a Prevádzkovateľom Zákon č. 102/2014 Z.z. nepoužije.
 4. Doplnkovými službami sa rozumejú služby, ktorých využívanie nie je podmienkou používania systému Dali Market. Tieto služby sú dostupné všetkým Predávajúcim za predpokladu, že ich budú využívať v súlade s VPP a DM PP, vrátane Etického kódexu. V prípade porušenia tohto ustanovenia je Prevádzkovateľ oprávnený príslušné ponuky Produktov či iné výstupy, ku ktorým sa doplnková služba vzťahuje, odstrániť a/alebo upraviť, vymazať konto Predávajúceho, či obmedziť jeho prístup k akýmkoľvek funkciám (vrátane doplnkových služieb) na akúkoľvek dobu, s čím Predávajúci súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať, to všetko bez náhrady zaplatenej ceny doplnkovej služby. Služba sa v takomto prípade považuje za riadne dodanú bez ohľadu na zvolený postup Prevádzkovateľa.
 5. Doplnkovou službou je sledovanie ponúk, vyhľadávací agent, topovanie ponúk, zvýraznenie ponúk a pridanie ponuky na hlavnú stránku Dali Market.  
 6. Sledovanie ponúk je služba, ktorá ukladá v rámci konta Užívateľa obľúbené ponuky prostredníctvom voľby „like“. Sledované ponuky si Užívateľ môže prezerať, vymazať ich zo sledovania a pridávať nové. Maximálny počet sledovaných ponúk je obmedzený na dvadsať (20) súčasne. Ponuky zaradené v sledovaní sú kontrolované systémom na zmenu ceny a statusu, o čom je Užívateľ notifikovaný buď e-mailom alebo správou v rámci internej pošty v systéme Dalimark (v prípade, že má nastavené príslušné údaje vo svojom profile). Prevádzkovateľ však v súvislosti so sledovaním ponúk upozorňuje Užívateľa na to, že ani sledovanie ponúk nie je garanciou lepšieho výsledku jeho ponuky a/alebo dopytu po Produkte a v tejto súvislosti Prevádzkovateľ nijako nezodpovedá za výstup zo sledovania ponúk.  
 7. Vyhľadávací agent je služba, ktorá umožňuje Užívateľovi definovať kritériá vyhľadávania v ponukách Produktov v systéme Dalimark. Prevádzkovateľ v súvislosti s vyhľadávacím agentom upozorňuje Užívateľa na to, že ani táto služba nie je garanciou lepšieho výsledku hľadania v ponukách Produktov a v tejto súvislosti Prevádzkovateľ nijako nezodpovedá za výstupy služby vyhľadávacieho agenta. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo spustiť službu vyhľadávacieho agenta až neskôr, čo Užívateľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.
 8. Topovanie ponuky je služba, ktorá zabezpečí zvýhodnenie pozície ponuky oproti ostatným ponukám. To znamená, že zvolená ponuka Produktu sa posunie pred ostatné (netopované) ponuky a bude sa zobrazovať na popredných miestach v zadanej kategórii ako aj vo výsledkoch vyhľadávania. Poradie topovaných ponúk sa určí podľa dátumu aktivácie toho-ktorého topovania, čo platí aj v prípade opakovaného topovania a/alebo kontinuálneho topovania. Dátumom aktivácie sa rozumie deň zaplatenia tejto služby. Topovaná ponuka bude počas celej doby topovania označená nápisom „TOP“. Ďalšie podmienky topovania sú uvedené v samostatnej časti týchto DM PP.   
 9. Zvýraznenie ponuky je služba, ktorá zabezpečí odlíšenie ponuky od nezvýraznených ponúk. Ponuka bude výraznejšia ako ostatné (nezvýraznené), a to počas celej doby zvýraznenia, avšak jej umiestnenie sa nezmení. Ďalšie podmienky zvýraznenia sú uvedené v samostatnej časti týchto DM PP.
 10. Pridanie ponuky na hlavnú stránku Dali Market je služba, ktorá zabezpečí zobrazenie ponuky na hlavnej stránke Dali Marketu. Ponuka sa bude v určitej časovej sekvencii v trvaní podľa určenia Prevádzkovateľa zobrazovať na hlavnej stránke Dali Market. Ďalšie podmienky pridania na hlavnú stránku sú uvedené v samostatnej časti týchto DM PP.

6.2 Topovanie, zvýraznenie a pridanie na hlavnú stránku

 1. Obdobie topovania ponuky začína aktiváciou topovania a končí uplynutím obdobia topovania. Obdobie topovania trvá sedem (7) dní. Obdobie zvýraznenia ponuky začína aktiváciou zvýraznenia a končí uplynutím obdobia zvýraznenia. Obdobie zvýraznenia trvá sedem (7) dní. Obdobie pridania ponuky na hlavnú stránku Dali Market začína aktiváciou pridania a končí uplynutím obdobia pridania na hlavnú stránku Dali Market. Obdobie pridania trvá sedem (7) dní. Pokiaľ dôjde k aktivácii doplnkovej služby využitím bonusu získaného Predávajúcim v systéme Dalimark, obdobie doplnkovej služby môže byť dlhšie alebo kratšie, a to v závislosti od aktivovaného bonusu.
 2. Aktivácia topovania a/alebo zvýraznenia či pridania na hlavnú stránku nastane v deň zaplatenia tejto služby alebo aktivovaním príslušného bonusu získaného Predávajúcim v systéme Dalimark. Za deň aktivácie sa považuje aj prvý deň predĺženia služby, t.j. deň, ktorý bezprostredne nasleduje po skončení pôvodného obdobia topovania / zvýraznenia / pridania na hlavnú stránku, v prípade viacnásobného topovania / zvýraznenia / pridania na hlavnú stránku (2 a viac krát za sebou) alebo opakovaného topovania / zvýraznenia / pridania na hlavnú stránku. 
 3. O období topovania a/alebo zvýraznenia či pridania na hlavnú stránku (jeho začiatku a konca) bude Predávajúci informovaný po aktivácii topovania / zvýraznenia / pridania na hlavnú stránku notifikáciou buď e-mailom alebo správou v rámci internej pošty v systéme Dalimark (v prípade, že má nastavené príslušné údaje vo svojom profile, pričom za ich správnosť a úplnosť zodpovedá výlučne Predávajúci).    
 4. Topovanie a/alebo zvýraznenie či pridanie ponuky na hlavnú stránku Dali Market zaniká uplynutím obdobia topovania / zvýraznenia / pridania ponuky, vymazaním ponuky, zrušením konta Predávajúceho, stratením statusu Predávajúceho a/alebo obmedzením funkcií konta v súlade s VPP a DM PP. Vo všetkých týchto prípadoch sa má za to, že topovanie a/alebo zvýraznenie či pridanie na hlavnú stránku ako doplnková služba boli dodané riadne a včas, bez nároku Predávajúceho na (i) vrátenie odplaty, (ii) akejkoľvek jej časti či (iii) zľavu.
 5. Pre určenie poradia topovaných ponúk platia tieto podmienky: Pokiaľ bude topovaná ponuka jediná, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) ponuky budú v období topovania radené až za ňou. Ak bude topovaných ponúk viac, ich poradie sa určí podľa času aktivácie topovania ponuky. Ponuky topované časovo neskôr (t.j. ponuky, k aktivácii topovania ktorých došlo neskôr), budú umiestnené vždy vyššie ako ponuky topované časovo skôr. Inak povedané, topované ponuky budú časovo zoradené, pričom najvyššiu pozíciu (prvú) bude mať tá, ktorá bude aktivovaná pre topovanie najneskôr. Všetky staršie topované ponuky budú nasledovať v poradí od najaktuálnejšej (druhá atď.) po najstaršiu (posledná). Po uplynutí doby topovania sa príslušná ponuka automaticky zaradí medzi bežné (netopované) ponuky, pričom dátum takejto ponuky sa už nebude meniť, zostane teda ako pôvodný prvý dátum zverejnenia ponuky.     
 6. Ak bude ponuka v čase aktivácie topovania už topovaná, napr. viacnásobné topovanie, obdobie topovania sa spočíta. To isté platí aj pre zvýraznenie. Ak bude ponuka v čase aktivácie topovania už zvýraznená, služby topovania a zvýraznenia budú prebiehať súčasne.
 7. Cena topovania za jedno obdobie je pri platbe cez PayPal, bankovou kartou alebo platobným príkazom vo výške 1,45 € s DPH, pokiaľ je Prevádzkovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty. Cena topovania za jedno obdobie je pri platbe cez portál umožňujúci platby mobilným telefónom (sms, Orange Slovensko, Telekom, O2 a 4ka) vo výške 1,80 € s DPH, pokiaľ je Prevádzkovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty. 
 8. Cena zvýraznenia za jedno obdobie je pri platbe cez PayPal, bankovou kartou alebo platobným príkazom vo výške 1,55 € s DPH, pokiaľ je Prevádzkovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty. Cena zvýraznenia za jedno obdobie je pri platbe cez portál umožňujúci platby mobilným telefónom (sms, Orange Slovensko, Telekom, O2 a 4ka) vo výške 1,90 € s DPH, pokiaľ je Prevádzkovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty.
 9. Cena balíka topovanie + zvýraznenie za jedno obdobie je pri platbe cez PayPal, bankovou kartou alebo platobným príkazom vo výške 2,90 € s DPH, pokiaľ je Prevádzkovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty. Cena balíka topovanie + zvýraznenie za jedno obdobie je pri platbe cez portál umožňujúci platby mobilným telefónom (sms, Orange Slovensko, Telekom, O2 a 4ka) vo výške 3,60 € s DPH, pokiaľ je Prevádzkovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty.
 10. Cena pridania na hlavnú stránku Dali Market za jedno obdobie je pri platbe cez PayPal, bankovou kartou alebo platobným príkazom vo výške 5,00 € s DPH, pokiaľ je Prevádzkovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty. Cena pridania na hlavnú stránku Dali Market za jedno obdobie je pri platbe cez portál umožňujúci platby mobilným telefónom (sms, Orange Slovensko, Telekom, O2 a 4ka) vo výške 6,30 € s DPH, pokiaľ je Prevádzkovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty.
 11. Užívateľ je oprávnený zaplatiť topovanie a/alebo zvýraznenie či pridanie ponuky na hlavnú stránku Dali Market výlučne formou určenou Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť úhradu za topovanie a/alebo zvýraznenie či pridanie na hlavnú stránku inou formou ako cez PayPal, bankovou kartou platobným príkazom či cez portál umožňujúci platby mobilným telefónom (sms), a to podľa aktuálnych pokynov zverejnených pri platení za ponúkané služby (označenie bankových kariet, spolupracujúcich bánk, mobilných operátorov a pod.). Platba akýmkoľvek iným spôsobom (napr. zaslanie hotovosti na adresu Prevádzkovateľa a pod.) nemá žiadne právne účinky a Prevádzkovateľa k ničomu nezaväzuje.
 12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny doplnkových služieb, pričom tieto nebudú mať žiadny vplyv na už aktivované doplnkové služby.
 13. V období po aktivovaní doplnkovej služby bude Užívateľovi vystavená vyúčtovacia faktúra v elektronickej forme. Táto faktúra predstavuje daňový doklad, pričom bude Užívateľovi zaslaná buď e-mailom alebo správou v rámci internej pošty v systéme Dalimark (v prípade, že má nastavené príslušné údaje vo svojom profile, pričom za ich správnosť a úplnosť zodpovedá výlučne Užívateľ). Užívateľ týmto uvádza, že vystavenie elektronickej faktúry je pre neho postačujúce a po Prevádzkovateľovi nepožaduje písomnú formu či doručenie dokladu na jeho poštovú adresu. V opačnom prípade sa Užívateľ zaväzuje najneskôr pri aktivácii doplnkovej služby uhradiť Prevádzkovateľovi rovnakou formou ako platbu za požadovanú službu spolu s cenou takejto doplnkovej služby aj manipulačný poplatok za administráciu tejto jeho požiadavky vo výške 5,- €.

7. Reklamačný poriadok

 1. Predávajúci a Užívatelia sú si vedomí skutočnosti, že využívajú systém Dali Market na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správanie, činnosť a zverejnené výstupy Predávajúcich či Užívateľov, ani za spôsob, akým Dali Market tieto osoby využívajú.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu (škodu), ktorá by mohla vzniknúť alebo vznikla Užívateľom, vrátane Predávajúcich, alebo akýmkoľvek tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním systému Dali Market. Rovnako tak Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za ujmu (škodu), ktorá by mohla vzniknúť alebo vznikla Užívateľom, vrátane Predávajúcich, alebo akýmkoľvek tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania systému Dali Market, alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených ponúk, hodnotení a/alebo žiadneho zverejneného obsahu Užívateľmi, vrátane Predávajúcich, a to textu, obrázkov či fotografií.
 4. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť systému Dalimark, resp. Dali Market, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť alebo prerušiť funkčnosť systému Dalimark, resp. Dali Market bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu a na akýkoľvek čas, čo Užívateľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ujmu (škodu), ktorá by mohla vzniknúť alebo vznikla Užívateľom, vrátane Predávajúcich, alebo akýmkoľvek tretím osobám v dôsledku nefunkčnosti, obmedzenej funkčnosti, chybovosti systému Dalimark, resp. Dali Market, činnosťou Užívateľov, vrátane Predávajúcich, v rámci tohto systému či z iných dôvodov. 
 6. Pokiaľ neboli spoplatnené doplnkové služby poskytnuté Užívateľovi, resp. Predávajúcemu riadne a včas, je tento oprávnený obrátiť sa na Prevádzkovateľa s reklamáciou. Takáto reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presný opis reklamovanej skutočnosti, ako sa prejavuje, kedy ju Užívateľ, resp. Predávajúci zistil a čo po Prevádzkovateľovi požaduje. Zároveň je povinný uviesť všetky podstatné informácie k tomu, aby mohol Prevádzkovateľ existenciu vytýkanej skutočnosti zodpovedne preveriť.
 7. Za účelom vybavenia reklamácie je možné Prevádzkovateľa kontaktovať elektronicky, a to na adrese info@dalimark.com.
 8. Pokiaľ bude reklamácia zo strany Prevádzkovateľa vyhodnotená ako opodstatnená, tento podnikne kroky smerujúce k náprave vzniknutého stavu.
 9. Plnenia poskytnuté Užívateľovi, vrátane Predávajúcich, bezplatne nie je možné reklamovať. Akékoľvek iné nároky Užívateľa, resp. Predávajúceho voči Prevádzkovateľovi sa týmto limitujú do výšky zaplatenej úhrady za plnenie, z ktorého nárok vyvstal a/alebo s ktorým súvisí.  

8. Iné podmienky používania Dali Marketu

 1. Predávajúci a Užívatelia berú na vedomie, že akékoľvek podmienky obchodu týkajúce sa ponúkaného Produktu sú výhradne v ich kompetencii a na ich zodpovednosti. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek dôsledky týchto transakcií, čo berú Užívatelia, vrátane Predávajúcich, na vedomie a nemajú voči tomu žiadne výhrady.
 2. Komunikácia ohľadom obchodov týkajúcich sa ponúkaného Produktu môže prebiehať akýmkoľvek spôsobom, ktorý si dotknutí Predávajúci a Užívatelia zvolia.
 3. Predávajúci je povinný informovať záujemcu pravdivo, presne a úplne o všetkých podmienkach transakcie ohľadom ponúkaného Produktu. Za porušenie tejto povinnosti Prevádzkovateľ nijako nezodpovedá.

9. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto DM PP kedykoľvek jednostranne meniť. O zmene týchto podmienok informuje Užívateľov, vrátane Predávajúcich, ktorí sú touto zmenou viazaní, pokiaľ sa nevyjadria, že so zmenou nesúhlasia v lehote troch (3) dní od doručenia oznámenia o zmene. V prípade nesúhlasu Užívateľa so zmenou sa použijú pôvodné (nezmenené) ustanovenia týchto podmienok. Povinnosť informovať Užívateľa o zmene DM PP sa považuje za splnenú dňom uverejnenia oznámenia o ich zmene na internetovej stránke www.dalimark.com alebo uverejnením nového znenia DM PP.
 2. Ak niektoré us­tanovenia týchto DM PP nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účin­nosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostat­ných ustanovení DM PP. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vy­plnenie me­dzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo naj­viac približuje zmy­s­lu a účelu DM PP. Zmluvné strany týmto vyjadrujú svoju vôľu na čo možno najširšom zachovaní platnosti týchto DM PP.
 3. Zmluvné strany sa zaväzujú informovať o každej zmene, ktorá môže mať vplyv na riadne plnenie práv a povinností podľa týchto DM PP, VPP či fungovania systému Dalimark.
 4. Užívateľ je viazaný týmito DM PP počas celej doby existencie užívateľského konta, a to aj v prípade, pokiaľ to výslovne v budúcnosti nepotvrdí. Prípadné zmeny sa v takom prípade nevzťahujú na Užívateľa len za predpokladu, že s nimi vyjadrí nesúhlas podľa týchto DM PP, resp. VPP.
 5. Užívateľ registráciou a zároveň každým následným prihlásením do systému Dalimark potvrdzuje, že si tieto DM PP a VPP prečítal (a to aj opakovane), je mu zrejmý a zrozumiteľný ich obsah, zaväzuje sa ich dodržiavať v celom rozsahu a v súvislosti s ich textáciou nemá na Prevádzkovateľa žiadne otázky či výhrady.
 6. V prípade, že má Predávajúci postavenie spotrebiteľa, v zmysle príslušných právnych predpisov sa vzťah medzi takýmto spotrebiteľom a Prevádzkovateľom spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky. Pokiaľ Predávajúci nie je spotrebiteľom, na otázky neupravené týmito DM PP, resp. VPP sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník platný a účinný v Slovenskej republike). Toto ustanovenie sa zároveň považuje za voľbu práva (slovenské hmotné právo) a procesného právneho režimu (slovenské procesné právo). Rozhodujúcim jazykom je jazyk slovenský, a to aj v prípade existencie zmluvných vzťahov s cudzím prvkom.
 7. Príslušným orgánom kontroly upravených a súvisiacich podmienok je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07  Bratislava.
 8. Užívateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám akúkoľvek pohľadávku či nárok, ktoré má voči Prevádzkovateľovi bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu. Na tomto súhlase musí byť podpis štatutárneho orgánu Prevádzkovateľa úradne overený.
 9. Užívateľ vyhlasuje, že bol pred uzavretím zmluvy s Prevádzkovateľom riadne a zrozumiteľne poučený
  • o adrese elektronickej pošty a telefónnom čísle Prevádzkovateľa, vrátane ostatných identifikačných údajov Prevádzkovateľa, ktorými je označený pri vykonávaní svojej obchodnej činnosti, 
  • o názve a adrese orgánu dozoru a dohľadu nad činnosťou Prevádzkovateľa,
  • o úkonoch potrebných na uzavretie zmluvy s Prevádzkovateľom,
  • o technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb pri elektronickej komunikácii,
  • o tom, či relevantná dokumentácia bude uložená u Prevádzkovateľa a akou formou a kedy bude Užívateľovi dostupná,
  • o jazyku ponúkanom na uzavretie zmluvy,
  • o ponúkaných činnostiach v rozsahu ich krátkeho opisu,
  • o cene ponúkaných činností,
  • o prípadných dodacích podmienkach a nákladoch na dodanie činností, ak to ich povaha nevylučuje (elektronická forma činností a jej voľné sprístupnenie),
  • o platobných podmienkach a
  • o možnosti odstúpiť od zmluvy.
 10. Tieto DM PP sú platné a účinné odo dňa 01.05.2017.

 

V Bratislave, dňa 01.05.2017

 

Dalimark, s.r.o.

To improve the quality of our sites we use cookies. By continuing to browse the site without changing your browser settings, you agree to this use. Read more on using cookies.