Skip to main content

PODMIENKY POUŽÍVANIA
elektronického systému prevádzkovaného prostredníctvom webovej stránky dalimark.com a súvisiacich aplikácií

Tieto všeobecné podmienky používania systému Dalimark (ďalej len „VPP“) prijala spoločnosť Dalimark, s.r.o., so sídlom Kuklovská 498/37, 841 05  Bratislava, IČO: 50 489 038, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:  113825/B, DIČ: 2120342037, IČ DPH: SK2021342037 (ďalej aj „Dalimark“ alebo „Prevádzkovateľ“) za účelom dodržania jednotného postupu pri úprave práv a povinností užívateľov tohto systému.

Prevádzkovateľ týmto poskytuje Užívateľom možnosť kontaktovať ho prostredníctvom sekcie „podpora“ v rámci systému Dalimark.

1. Definície základných pojmov

Systém Dalimark sa pre účely VPP rozumie systém využívajúci elektronický priestor na sprostredkovanie spolupráce medzi Užívateľmi, najmä, nie však výlučne, nákupu a predaja tovaru a služieb. Systém Dalimark pozostáva z viacerých podsystémov, a to konkrétne Dali Bazar (nekomerčná inzercia), Dali Market (komerčná inzercia), Dali Aukcia (elektronické draženie) a iné.
Dali Bazar sa pre účely VPP rozumie podsystém Dalimark, ktorý umožňuje bezplatne elektronicky zverejňovať a vyhľadávať ponuky Produktov na nekomerčnej báze. Bližšie podmienky používania podsystému Dali Bazar upravuje príslušná časť týchto VPP.
Dali Market sa pre účely VPP rozumie podsystém Dalimark, ktorý umožňuje Predávajúcim za odplatu elektronicky prezentovať ponuku Produktov za účelom ich predaja Užívateľom. Bližšie podmienky používania podsystému Dali Market upravuje príslušná časť týchto VPP.
Dali Aukcia sa pre účely VPP rozumie podsystém Dalimark, ktorý umožňuje Účastníkom aukcie draženie nimi ponúkaných Produktov formou elektronickej verejnej výzvy na prihadzovanie kúpnej ceny vopred neurčenému okruhu Účastníkov aukcie. Bližšie podmienky používania podsystému Dali Aukcia upravuje príslušná časť týchto VPP. 
Užívateľom sa rozumie každá fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala v systéme Dalimark.
Predávajúcim sa pre účely VPP rozumie taký Užívateľ, ktorý sa zaregistroval v systéme Dalimark aj za účelom využívania podsystému Dali Market (komerčná inzercia) formou vytvárania vlastnej ponuky Produktov.
Účastníkom aukcie sa rozumie taký Užívateľ, ktorý sa zaregistroval v systéme Dalimark aj za účelom využívania podsystému Dali Aukcia (elektronické draženie).
Navrhovateľom aukcie sa rozumie taký Účastník aukcie, ktorý sa zaregistroval v systéme Dalimark aj za účelom využívania podsystému Dali Aukcia (elektronické draženie) formou vytvárania aukcií Produktov na draženie.
Produkt sa rozumie akýkoľvek tovar a/alebo služba ponúkané Užívateľmi systému Dalimark ostatným Užívateľom systému Dalimark prostredníctvom internetovej stránky www.dalimark.com alebo súvisiacich aplikácií.

2. Registrácia a konto

 1. Pre používanie systému Dalimark je nevyhnutné sa zaregistrovať. Súčasťou registrácie je odsúhlasenie podmienok užívania tohto systému s ohľadom na požadované funkcie (Užívateľ / Predávajúci / Účastník aukcie).
 2. Užívateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý na právne úkony, jeho schopnosť vnímať a rozumieť týmto zmluvným podmienkam nebola ničím obmedzená a je plnoletý, čo potvrdzuje pri registrácii. 
 3. Užívateľ pri registrácii berie na vedomie, že do formulára registrácie je nevyhnutné doplniť úplné, presné a správne osobné údaje, ktoré bude v takejto forme Prevádzkovateľ spracúvať za účelom zabezpečenia fungovania systému Dalimark. S týmto vyjadruje Užívateľ svoj bezvýhradný súhlas a zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s možnosťou tento súhlas kedykoľvek počas svojej registrácie odvolať. Po odvolaní súhlasu bude konto Užívateľa vymazané, a to vzhľadom na objektívnu nemožnosť zabezpečenia funkčnosti systému Dalimark bez osobných údajov Užívateľa, čo tento berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.
 4. Vymazané konto Užívateľa je neobnoviteľné, nereparovateľné a nenavrátiteľné a všetky údaje, benefity a práva sústredené na konte Užívateľa vymazaním konta zanikajú.
 5. Užívateľ svojou registráciou na stránke dalimark.com a/alebo prostredníctvom súvisiacej aplikácie vyslovuje v plnom rozsahu súhlas so znením týchto VPP a zaväzuje sa nimi bezvýhradne riadiť a dodržiavať ich.
 6. Užívateľ je povinný poskytnúť pri registrácii a neskôr kedykoľvek pri komunikácii s Prevádzkovateľom a/alebo inými Užívateľmi Dalimarku iba pravdivé, presné a správne údaje, nekonať v rozpore s pravidlami riadnej hospodárskej súťaže, nekalosúťažne,  diskriminačne či s obdobnými účinkami vo vzťahu k ostatným Užívateľom a/alebo Prevádzkovateľovi.  
 7. Pri registrácii je Užívateľ povinný zadať do formulára minimálne údaje v rozsahu svojho mena, priezviska, veku a elektronickej adresy, ktorú aktívne používa.   
 8. Prevádzkovateľ je oprávnený overiť si správnosť zadaných údajov o Užívateľovi napríklad zaslaním kontrolnej správy nevyhnutnej k prihláseniu sa ku kontu, a to na elektronickú adresu zadanú Užívateľom pri registrácii. Konto Užívateľa sa v takomto prípade aktivuje až potvrdením registrácie mechanizmom obsiahnutým v takto zaslanej kontrolnej správe (potvrdzujúci e-mail, dodatočné údaje potrebné k prihláseniu a pod.).  
 9. Výsledkom úspešne vykonanej registrácie je vytvorenie konta Užívateľa a jeho následná aktivácia. Bez aktivácie je konto užívateľsky obmedzené a Užívateľ nie je v takomto prípade oprávnený domáhať sa prístupu či jeho funkcií v plnom rozsahu. Rozsah obmedzenia funkcií neaktivovaného konta určí Prevádzkovateľ podľa vlastného uváženia.
 10. Užívateľ sa v systéme Dalimark pohybuje výlučne prostredníctvom svojho konta, ktoré je neprenosné, nepredajné a môže slúžiť výlučne jednému Užívateľovi (je nedielne).
 11. Užívateľ je povinný uchovávať svoje prihlasovacie údaje (meno/login a heslo) po celý čas existencie svojho konta v bezpečí a zachovávať všetky postupy a úkony chrániace tieto údaje pred ich neoprávneným použitím tretími osobami či akoukoľvek inou formou zneužitia. Užívateľ zodpovedá v celom rozsahu za vyzradenie svojich prihlasovacích údajov tretím osobám, zneužitie svojho konta treťou osobou a všetky z toho plynúce nepriaznivé dôsledky.
 12. Užívateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho konta a/alebo svojich údajov.
 13. Užívateľ je oprávnený prostredníctvom funkcií vo svojom profile prepojiť svoje konto so sociálnymi sieťami (t.j. svojim kontom na týchto sociálnych sieťach) a/alebo rôznymi aplikáciami podľa ponuky v profile.
 14. Zároveň Užívateľ týmto dáva Prevádzkovateľovi svoj súhlas k zdieľaniu či k akejkoľvek inej propagácii ponúk Produktov vytvorených Užívateľom v rámci systému Dalimark v iných sociálnych sieťach (najmä, nie však výlučne prostredníctvom kont Dalimark v iných sociálnych sieťach). Tento súhlas platí tak pre ponuku Produktov Užívateľa ako celok, jednotlivo po položkách ako i sčasti, t.j. propagácia aj len zúženej ponuky Produktu (vo forme samotnej fotografie, a/alebo samotného popisu, odkazu a pod.). Užívateľ nemá voči takémuto postupu Prevádzkovateľa žiadne výhrady a berie to na vedomie ešte pred akýmkoľvek svojim prejavom a konaním v systéme Dalimark.    
 15. Užívateľ je oprávnený disponovať viac ako jedným kontom, avšak berie na vedomie, že je zakázané tieto kontá zneužívať a vykonávať nimi aktivity, ktoré by mohli vzbudzovať dojem nekalých obchodných praktík (klamlivé konanie, manipulácia hodnotení a pod.).
 16. Pokiaľ Užívateľ v súvislosti s využívaním systému Dalimark odovzdá svoje názory, prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej aj „príspevky“) a to elektronickou formou, či iným spôsobom, poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti, a to aj vtedy, ak sú dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov:
   
  • právo používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek príspevky tohto typu a/alebo vytvárať z nich odvodené diela,
  • sublicencovať tretej osobe neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k výstupom Užívateľa.

   V súvislosti s vyššie uvedenými právami nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto výstupy akokoľvek používať a je oprávnený tieto výstupy kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť a/alebo upraviť. Užívateľ týmto vyhlasuje a potvrdzuje, že Prevádzkovateľovi poskytuje vyššie uvedené oprávnenia (licencie) bezodplatne. Užívateľovi teda voči Prevádzkovateľovi nevzniká v tejto súvislosti nárok na žiadnu odmenu či náhradu, resp. iné finančné prípadne nefinančné plnenie.
    
 17. Užívateľ berie na vedomie, že registráciou v systéme Dalimark uzatvára s Prevádzkovateľom zmluvu o používaní systému Dalimark. Táto sa riadi týmito VPP, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmluvný vzťah je založený odoslaním registračného formulára a trvá nepretržite po celú dobu existencie konta Užívateľa. Ustanovenia týchto VPP, ktoré svojim obsahom a zmyslom upravujú vzťahy zmluvných strán bez ohľadu na trvanie tejto zmluvy (voľba práva, zákaz postúpenia pohľadávok, súhlas so spracovaním osobných údajov a pod.), platia aj po jej skončení.

3. Etický kódex správania Užívateľov

 1. Užívateľ je povinný využívať svoje konto zodpovedne a v súlade s dobrými mravmi. Užívateľ je povinný za každých okolností dodržiavať vžité zásady slušného správania a nesmie uverejňovať príspevky znevažujúce a/alebo propagujúce akékoľvek náboženstvo, vieru, filozofiu, politiku či akúkoľvek osobnostnú stránku človeka (napr. sexuálnu orientáciu, rasu, národnosť a pod.).
 2. Užívateľ je povinný dodržiavať tento Etický kódex správania za každých okolností, bez výnimky a bez akýchkoľvek výhrad.
 3. Prevádzkovateľ si týmto vyhradzuje neobmedzené právo príspevky, komunikáciu, Produkty či akýkoľvek obsah zverejnený Užívateľom na svojom konte či prostredníctvom svojho konta kontrolovať za účelom zistenia úrovne dodržiavania tohto Etického kódexu a/alebo týchto VPP, s čím Užívateľ súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a berie to na vedomie ešte pred akýmkoľvek svojim prejavom a konaním v systéme Dalimark.
 4. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje neobmedzené právo príspevky, komunikáciu, Produkty či akýkoľvek obsah zverejnený Užívateľom na svojom konte či prostredníctvom svojho konta odstrániť či upraviť, pokiaľ zistí porušenie alebo hrozbu porušenia tohto Etického kódexu a/alebo týchto VPP, s čím Užívateľ súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a berie to na vedomie ešte pred akýmkoľvek svojim prejavom a konaním v systéme Dalimark.        
 5. Pri porušení akejkoľvek povinnosti podľa tohto Etického kódexu a/alebo týchto VPP je zároveň Prevádzkovateľ oprávnený vymazať konto Užívateľa či udeliť dotknutému Užívateľovi ľubovoľné obmedzenia užívania jeho konta, bez ohľadu na to, aké funkcie pred obmedzením využíval. Toto berie Užívateľ na vedomie, nemá voči tomu žiadne výhrady a je uzrozumený so všetkými dôsledkami, ktoré pre neho z toho môžu vyvstať.
 6. Užívateľ týmto berie na vedomie, že jeho konanie a správanie sa v systéme Dalimark bude Prevádzkovateľ posudzovať tak, že Užívateľ má rozumové schopnosti na úrovni priemerne spôsobilej osoby schopnej vnímať a posúdiť účel tohto Etického kódex a/alebo týchto VPP, ako i jazykové vyjadrenie ustanovení v nich obsiahnutých. Toto ustanovenie sa považuje za nevyvrátiteľnú domnienku, čo berie Užívateľ na vedomie, nemá voči tomu žiadne výhrady a je uzrozumený so všetkými dôsledkami, ktoré pre neho z toho môžu vyvstať.
 7. Užívateľ je povinný bezodkladne po registrácii oznámiť Prevádzkovateľovi osobitnou elektronickou správou všetky výhrady či obmedzenia vo vzťahu k svojim rozumovým a iným schopnostiam, ktoré by mohli ovplyvniť jeho status priemerne spôsobilej osoby podľa predchádzajúceho ustanovenia týchto VPP. Až do momentu takéhoto oznámenia sa má za to, že Užívateľ nemá žiadne výhrady či obmedzenia svojich rozumových a iných schopností. Po prijatí oznámenia podľa tohto ustanovenia je Prevádzkovateľ oprávnený vymazať konto takéhoto Užívateľa či udeliť dotknutému Užívateľovi ľubovoľné obmedzenia užívania jeho konta, bez ohľadu na to, aké funkcie pred obmedzením využíval, a to za účelom ochrany Užívateľa pred úkonmi, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho majetkovú sféru.

4. Podmienky používania podsystému Dali Bazar

4.1 Všeobecne

 1. Dali Bazar umožňuje zverejňovať a vyhľadávať ponuky Produktov Užívateľmi na nekomerčnej báze (inzercia) za podmienok uvedených v týchto VPP. V rámci systému Dali Bazar teda Prevádzkovateľ umožňuje Užívateľom využívať online inzertné služby.
 2. Prevádzkovateľ v podsystéme Dali Bazar plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov vytvára priestor pre Užívateľov na zverejnenie ponuky Produktov a možnosti ich nadobudnutia inými Užívateľmi.   
 3. Ponuku Produktov zadávajú do podsystému Dali Bazar sami Užívatelia. Prevádzkovateľ teda nezodpovedá za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie, upotrebiteľnosť a iné vlastnosti inzerovaných Produktov či správanie Užívateľov, ktorí jednak ponuku Produktov zadali do systému Dali Bazar a rovnako ktorí majú o takúto ponuku Produktov záujem.
 4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah zverejnenej ponuky Produktov, hodnotení, ani za žiadne záväzky medzi Užívateľmi navzájom, ktoré majú pôvod vo vzťahoch vytvorených na základe ponuky a dopytu Produktov v systéme Dali Bazar.   
 5. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie údajov uverejnených Užívateľom pri ponuke Produktov, čo tento berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady. Údaje v systéme Dalimark a pri vytvorenej ponuke Produktu Užívateľ zverejňuje s týmto vedomím.   
 6. Užívateľ sám zodpovedá za splnenie všetkých zákonných povinností, ktoré mu vyvstanú z ponuky či dopytu Produktu a nasledujúcich zmluvných vzťahov medzi ponúkajúcim a záujemcom, vrátane povinnosti prípadného zabezpečenia si podnikateľského oprávnenia, pokiaľ je to potrebné, vedenia účtovníctva, či priznanie príslušných daní a odvodov, ochrany spotrebiteľa, reklamy a pod.. Prevádzkovateľ nevystupuje ako predávajúci alebo distribútor ponúkaných Produktov a ani ako zástupca či poverenec Užívateľov.
 7. Systém Dalimark ako taký je zároveň komunitným priestorom na komunikáciu medzi Užívateľmi samotnými, podporuje prezentáciu Užívateľov, stretávanie sa, výmenu skúseností, technologických postupov a kreatívnych nápadov na rôznych platformách (organizácia stretnutí, návody na tvorbu, tipy a rady pre Užívateľov).

4.2 Vytvorenie ponuky

 1. Produkt je možné v rámci Dali Bazar ponúkať (inzerovať) iba celkom konkrétne, t.j. individuálne po jednom kuse, v jednej farbe, v jednej veľkosti, v jednom tvare, type a pod.. Užívateľ berie na vedomie, že každú ponuku Produktu, ktorú vytvorí, je Prevádzkovateľ oprávnený skontrolovať. Pri kontrole sa zameria na to, či ponuka spĺňa podmienky podľa týchto VPP a/alebo neporušuje Etický kódex, či nejde o nepovolenú reklamu, či iný nepovolený obsah a/alebo obchádzanie týchto VPP. Pri zistení porušenia či hrozby porušenia pravidiel stanových v tomto ustanovení je Prevádzkovateľ oprávnený podľa vlastnej úvahy ponuku odstrániť a/alebo upraviť, vymazať konto Užívateľa, či obmedziť prístup k akýmkoľvek funkciám na akúkoľvek dobu, s čím Užívateľ súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať.     
 2. Dali Bazar neslúži na komerčnú ponuku Produktov, čo Užívatelia berú na vedomie a zaväzujú sa to pri využívaní svojho konta v rámci podsystému Dali Bazar plne rešpektovať. V prípade zistenia porušenia tohto ustanovenia je Prevádzkovateľ oprávnený ponuku odstrániť a/alebo upraviť, vymazať konto Užívateľa, či obmedziť prístup k akýmkoľvek funkciám na akúkoľvek dobu, s čím Užívateľ súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať.
 3. V rámci Dali Bazar je zakázané ponúkať: (i) webovú stránku, (ii) pyramídové systémy (multilevel systémy), (iii) reklamu na akúkoľvek zárobkovú činnosť akejkoľvek osoby, (iv) kopírovanie multimédií (CD, DVD a pod.), (v) kópie či napodobeniny akýchkoľvek umeleckých diel (obrazy, literatúra, hudba a pod.), (vi) doklady, technické preukazy či iné listiny vzťahujúce sa k osobe a/alebo veciam, (vii) pohonné hmoty, (viii) výkup, (ix) erotické služby, erotické pomôcky, pornografiu a pod., (x) pracovné príležitosti akéhokoľvek druhu a v akejkoľvek forme, (xi) pôžičky, úvery či akékoľvek formy finančných služieb, (xii) lieky, (xiii) potraviny a/alebo potravinové doplnky, (xiv) cigarety, cigary, tabak a pod., (xv) alkohol akéhokoľvek druhu a v akejkoľvek forme, (xvi) predmety, ktorých predaj či rozširovanie je v Slovenskej republike zakázané alebo obmedzené v rozsahu, ktorý vylučuje jeho inzerciu, (xvii) audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou, (xviii) pyrotechniku (okrem pyrotechnicky I. triedy), (xix) neobmedzené množstvo jedného druhu tovaru, (xx) Produkty kúpené alebo zadovážené za účelom ich ďalšieho predaja, (xxi) opakovane rovnaké Produkty atď.. Posúdenie obsahu ponuky vzhľadom na vymedzené obmedzenia je ponechané na úvahe Prevádzkovateľa, ktorý v prípade zistenia porušenia tohto ustanovenia je oprávnený ponuku odstrániť a/alebo upraviť, vymazať konto Užívateľa, či obmedziť prístup k akýmkoľvek funkciám na akúkoľvek dobu, s čím Užívateľ súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať.
 4. V prípade, že Prevádzkovateľ indikuje v ponuke Produktu zverejnenej v rámci Dali Bazaru ponuku, ktorá patrí svojím obsahom/účelom/vlastnosťami do systému Dali Market namiesto Dali Bazaru a/alebo k tomu dospeje po zohľadnení kritérií zamerania Dali Bazaru a Dali Marketu, je oprávnený na túto skutočnosť Užívateľa upozorniť a požiadať ho o presunutie jeho ponuky do systému Dali Market. Pokiaľ tak Užívateľ neurobí ani v lehote do troch (3) dní od upozornenia, je Prevádzkovateľ oprávnený bez ďalšieho podľa vlastného uváženia jeho ponuku presunúť do sekcie Dali Market a/alebo vymazať či vhodne upraviť podľa vlastnej úvahy tak, aby spĺňala kritériá systému Dali Bazar. Na presun ponuky Produktu do Dali Marketu a/alebo jej vymazanie či úpravu Prevádzkovateľom nie je potrebné predchádzajúce upozornenie Užívateľa. Prevádzkovateľ je rovnako z dôvodu zvýšenia prehľadnosti a správneho používania systému Dali Bazar a Dali Market oprávnený jednotlivé ponuky Produktov presunúť po zohľadnení kritérií zamerania Dali Bazaru a Dali Marketu do iného systému (t.j. z Dali Bazaru do Dali Marketu a naopak), a to aj bez udania dôvodu, čo Užívateľ berie na vedomie, súhlasí s tým, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať.
 5. Pri formálnej úprave ponuky Produktu je zakázané používať neprimerané množstvo interpunkčných znamienok (bodky, čiarky, výkričníky, otázniky a pod.) a iných rušiacich textových znakov (veľké písmená pre celé slová či texty), superlatívov a neoveriteľných tvrdení (najnovšia technológia, najlepšia kvalita a pod.). Text ponuky Produktu musí byť zrozumiteľný a určitý. Posúdenie (i) neprimeranosti, (ii) stupňa rušivosti, (iii) zrozumiteľnosti a (iv) určitosti ponuky je ponechané na úvahe Prevádzkovateľa, ktorý v prípade zistenia porušenia tohto ustanovenia je oprávnený ponuku odstrániť a/alebo upraviť, vymazať konto Užívateľa, či obmedziť prístup k akýmkoľvek funkciám na akúkoľvek dobu, s čím Užívateľ súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať.
 6. Každý Užívateľ je oprávnený zverejniť v rámci ponuky Produktu svoje kontaktné údaje (e-mail, telefón a pod.) a kategóriu ponuky, pričom pokiaľ tak urobí, je povinný poskytnúť výlučne správne údaje, ktoré patria jeho osobe a zodpovedajúci údaj o kategórii. Užívateľ sa zaväzuje, že pri ponuke Produktu nebude zverejňovať za žiadnych okolností cudzie kontaktné údaje. V prípade sporu ohľadom autenticity poskytnutých kontaktných údajov rozhodne Prevádzkovateľ, či došlo k porušeniu tohto ustanovenia. V prípade kladného zistenia je Prevádzkovateľ oprávnený ľubovoľne ponuku odstrániť a/alebo upraviť, vymazať konto Užívateľa, či obmedziť jeho prístup k akýmkoľvek funkciám na akúkoľvek dobu, s čím Užívateľ súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať. Pokiaľ je ponuka zadaná v nesprávnej kategórii, je Prevádzkovateľ oprávnený kategóriu zmeniť, a to podľa vlastného uváženia, pričom posúdenie zaradenia ponuky je vo výlučnej kompetencii Prevádzkovateľa. S týmto Užívateľ súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutia Prevádzkovateľa plne rešpektovať.
 7. Pokiaľ Užívateľ v rámci ponuky Produktu uverejní fotografiu alebo obrázok, je rovnako povinný spravovať sa týmito VPP (obsah, úprava atď.). Predchádzajúce ustanovenia sa na takýto obsah ponuky použijú primerane. Užívateľ je povinný pri uverejňovaní svojej ponuky rešpektovať práva tretích osôb a zverejňovať výlučne výstupy, ktorých je vlastníkom alebo má k nim vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv). V prípade zistenia porušenia tohto ustanovenia je Prevádzkovateľ oprávnený ponuku odstrániť a/alebo upraviť, vymazať konto Užívateľa, či obmedziť prístup k akýmkoľvek funkciám na akúkoľvek dobu, s čím Užívateľ súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať. 
 8. Každý Užívateľ je oprávnený mať v rámci Dali Bazaru uverejnených súčasne najviac 50 ponúk jednotlivých Produktov. Na ponuku, ktorá je v rozhodnom čase topovaná, sa pri skúmaní tejto podmienky neprihliada. Každá Užívateľom vytvorená ponuka je časovo obmedzená a po uplynutí doby troch (3) mesiacov od jej prvého zverejnenia sa automaticky vymaže, čo Užívateľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.  
 9. Každý Užívateľ, ktorý má zároveň status Predávajúceho, je oprávnený mať v rámci Dali Bazaru uverejnených súčasne najviac 50 ponúk jednotlivých Produktov. Na ponuku, ktorá je v rozhodnom čase topová, sa pri skúmaní tejto podmienky neprihliada. Predávajúci však nesmie mať zverejnenú ponuku toho istého či obdobného (líši sa iba farbou, veľkosťou, prevedením a pod.) Produktu súčasne v systéme Dali Bazar a Dali Market. Pokiaľ sa tak stane, Prevádzkovateľ je oprávnený ponuku z ktoréhokoľvek systému, prípadne i z oboch odstrániť a/alebo upraviť, vymazať konto Užívateľa, či obmedziť prístup k akýmkoľvek funkciám na akúkoľvek dobu, s čím Užívateľ súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať.  Každá Predávajúcim vytvorená ponuka je časovo obmedzená a po uplynutí doby troch (3) mesiacov od jej prvého zverejnenia sa automaticky vymaže, čo Užívateľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.  
 10. Užívateľ je oprávnený voľne nakladať so svojimi uverejnenými ponukami, t.j. je oprávnený ich kedykoľvek odstrániť, upraviť, resp. nahradiť inou ponukou. Pri úprave ponuky je povinný spravovať sa týmito VPP (obsah, úprava atď.).
 11. Pokiaľ má Užívateľ uverejnený maximálny povolený počet ponúk Produktov, nie je oprávnený zverejniť ďalšie ponuky, a to až do času, kým niektorú svoju ponuku neodstráni, resp. kým nebude automaticky odstránená po uplynutí stanoveného času. Miesto odstránenej ponuky je oprávnený zverejniť novú ponuku Produktu. Pri každej novozverejnenej ponuke je povinný spravovať sa týmito VPP (obsah, úprava atď.).
 12. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku, pokiaľ mu Užívateľ nedokáže preukázať svoju identitu a/alebo vlastnícke či iné zodpovedajúce právo k ponúkanému Produktu.

4.3 Odplatnosť a doplnkové služby

 1. Dali Bazar je pre Užívateľov dostupný zadarmo a spravidla bez obmedzení, s výnimkou spoplatnených doplnkových služieb. To neplatí, pokiaľ bolo voči Užívateľovi použité obmedzovacie opatrenie Prevádzkovateľa v súlade s týmito VPP. Využívanie systému Dali Bazar nie je podmienené využívaním doplnkových služieb a takéto spoplatnené doplnkové služby je možné využívať nad rámec základných funkcií Dali Bazar.
 2. Spoplatnenie doplnkových služieb pre Užívateľov je v zmysle § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“) poskytovaním elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 3. Doplnkovými službami sa rozumejú služby, ktorých využívanie nie je podmienkou používania systému Dali Bazar. Tieto služby sú dostupné všetkým Užívateľom za predpokladu, že ich budú využívať v súlade s týmito VPP, vrátane Etického kódexu. V prípade porušenia tohto ustanovenia je Prevádzkovateľ oprávnený príslušné ponuky Produktov či iné výstupy, ku ktorým sa doplnková služba vzťahuje, odstrániť a/alebo upraviť, vymazať konto Užívateľa, či obmedziť jeho prístup k akýmkoľvek funkciám (vrátane doplnkových služieb) na akúkoľvek dobu, s čím Užívateľ súhlasí, nemá voči tomu žiadne výhrady a zaväzuje sa takéto rozhodnutie Prevádzkovateľa plne rešpektovať, to všetko bez náhrady zaplatenej ceny doplnkovej služby. Služba sa v takomto prípade považuje za riadne dodanú bez ohľadu na zvolený postup Prevádzkovateľa podľa predchádzajúcej vety.
 4. Doplnkovou službou je sledovanie ponúk, vyhľadávací agent, topovanie ponúk, zvýraznenie ponúk a pridanie ponuky na hlavnú stránku Dali Bazar.  
 5. Sledovanie ponúk je služba, ktorá ukladá v rámci konta Užívateľa obľúbené ponuky prostredníctvom voľby „like“. Sledované ponuky si Užívateľ môže prezerať, vymazať ich zo sledovania a pridávať nové. Maximálny počet sledovaných ponúk je obmedzený na desať (10) súčasne. Ponuky zaradené v sledovaní sú kontrolované systémom na zmenu ceny a statusu, o čom je Užívateľ spravidla notifikovaný buď e-mailom alebo správou v rámci internej pošty v systéme Dalimark (v prípade, že má nastavené príslušné údaje vo svojom profile). Prevádzkovateľ však v súvislosti so sledovaním ponúk upozorňuje Užívateľa na to, že ani sledovanie ponúk nie je garanciou lepšieho výsledku jeho ponuky a/alebo dopytu po Produkte a v tejto súvislosti Prevádzkovateľ nijako nezodpovedá za výstup zo sledovania ponúk.   
 6. Vyhľadávací agent je služba, ktorá umožňuje Užívateľovi definovať kritériá vyhľadávania v ponukách Produktov v systéme Dalimark. Prevádzkovateľ v súvislosti s vyhľadávacím agentom upozorňuje Užívateľa na to, že ani táto služba nie je garanciou lepšieho výsledku hľadania v ponukách Produktov a v tejto súvislosti Prevádzkovateľ nijako nezodpovedá za výstup služby vyhľadávacieho agenta. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo spustiť službu vyhľadávacieho agenta až neskôr, čo Užívateľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.      
 7. Topovanie ponuky je služba, ktorá zabezpečí zvýhodnenie pozície ponuky oproti ostatným ponukám. To znamená, že zvolená ponuka Produktu sa posunie pred ostatné (netopované) ponuky a bude sa zobrazovať na popredných miestach v zadanej kategórii ako aj vo výsledkoch vyhľadávania. Poradie topovaných ponúk sa určí podľa dátumu aktivácie toho-ktorého topovania, čo platí aj v prípade opakovaného topovania a/alebo kontinuálneho topovania. Dátumom aktivácie sa rozumie deň zaplatenia tejto služby. Topovaná ponuka bude počas celej doby topovania označená nápisom „TOP“. Ďalšie podmienky topovania sú uvedené v samostatnej časti týchto VPP.   
 8. Zvýraznenie ponuky je služba, ktorá zabezpečí odlíšenie ponuky od nezvýraznených ponúk. Ponuka bude výraznejšia ako ostatné (nezvýraznené), a to počas celej doby zvýraznenia, avšak jej umiestnenie sa nezmení. Ďalšie podmienky zvýraznenia sú uvedené v samostatnej časti týchto VPP.
 9. Pridanie ponuky na hlavnú stránku Dali Bazar je služba, ktorá zabezpečí zobrazenie ponuky na hlavnej stránke Dali Bazaru. Ponuka sa bude v určitej časovej sekvencii v trvaní podľa určenia Prevádzkovateľa zobrazovať na hlavnej stránke Dali Bazar. Ďalšie podmienky pridania na hlavnú stránku sú uvedené v samostatnej časti týchto VPP.  

4.4 Topovanie, zvýraznenie a pridanie na hlavnú stránku

 1. Obdobie topovania ponuky začína aktiváciou topovania a končí uplynutím obdobia topovania. Obdobie topovania trvá sedem (7) dní. Obdobie zvýraznenia ponuky začína aktiváciou zvýraznenia a končí uplynutím obdobia zvýraznenia. Obdobie zvýraznenia trvá sedem (7) dní. Obdobie pridania ponuky na hlavnú stránku Dali Bazar začína aktiváciou pridania a končí uplynutím obdobia pridania na hlavnú stránku Dali Bazar. Obdobie pridania trvá sedem (7) dní. Pokiaľ dôjde k aktivácii doplnkovej služby využitím bonusu získaného Užívateľom v systéme Dalimark, obdobie doplnkovej služby môže byť dlhšie alebo kratšie, a to v závislosti od aktivovaného bonusu.  
 2. Aktivácia topovania a/alebo zvýraznenia či pridania na hlavnú stránku nastane v deň zaplatenia tejto služby alebo aktivovaním príslušného bonusu získaného Užívateľom v systéme Dalimark. Za deň aktivácie sa považuje aj prvý deň predĺženia služby, t.j. deň, ktorý bezprostredne nasleduje po skončení pôvodného obdobia topovania / zvýraznenia / pridania na hlavnú stránku, v prípade viacnásobného topovania / zvýraznenia / pridania na hlavnú stránku (2 a viac krát za sebou) alebo opakovaného topovania / zvýraznenia / pridania na hlavnú stránku. 
 3. O období topovania a/alebo zvýraznenia či pridania na hlavnú stránku (jeho začiatku a konca) bude Užívateľ informovaný po aktivácii topovania / zvýraznenia / pridania na hlavnú stránku notifikáciou buď e-mailom alebo správou v rámci internej pošty v systéme Dalimark (v prípade, že má nastavené príslušné údaje vo svojom profile, pričom za ich správnosť a úplnosť zodpovedá výlučne Užívateľ).    
 4. Topovanie a/alebo zvýraznenie či pridanie ponuky na hlavnú stránku Dali Bazar zaniká uplynutím obdobia topovania / zvýraznenia / pridania, vymazaním ponuky, zrušením konta Užívateľa a/alebo obmedzením funkcií konta v súlade s týmito VPP. Vo všetkých týchto prípadoch sa má za to, že topovanie a/alebo zvýraznenie či pridanie na hlavnú stránku ako doplnková služba boli dodané riadne a včas, bez nároku Užívateľa na (i) vrátenie odplaty, (ii) akejkoľvek jej časti či (iii) zľavu.
 5. Pre určenie poradia topovaných ponúk platia tieto podmienky: Pokiaľ bude topovaná ponuka jediná, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) ponuky budú v období topovania radené až za ňou. Ak bude topovaných ponúk viac, ich poradie sa určí podľa času aktivácie topovania ponuky. Ponuky topované časovo neskôr (t.j. ponuky, k aktivácii topovania ktorých došlo neskôr), budú umiestnené vždy vyššie ako ponuky topované časovo skôr. Inak povedané, topované ponuky budú časovo zoradené, pričom najvyššiu pozíciu (prvú) bude mať tá, ktorá bude aktivovaná pre topovanie najneskôr. Všetky staršie topované ponuky budú nasledovať v poradí od najaktuálnejšej (druhá atď.) po najstaršiu (posledná). Po uplynutí doby topovania sa príslušná ponuka automaticky zaradí medzi bežné (netopované) ponuky, pričom dátum takejto ponuky sa už nebude meniť, zostane teda ako pôvodný prvý dátum zverejnenia ponuky.     
 6. Ak bude ponuka v čase aktivácie topovania už topovaná, napr. viacnásobné topovanie, obdobie topovania sa spočíta. To isté platí aj pre zvýraznenie. Ak bude ponuka v čase aktivácie topovania už zvýraznená, služby topovania a zvýraznenia budú prebiehať súčasne.
 7. Cena topovania za jedno obdobie je pri platbe cez PayPal, bankovou kartou alebo platobným príkazom vo výške 1,45 € s DPH, pokiaľ je Prevádzkovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty. Cena topovania za jedno obdobie je pri platbe cez portál umožňujúci platby mobilným telefónom (sms, Orange Slovensko, Telekom, O2 a 4ka) vo výške 1,80 € s DPH, pokiaľ je Prevádzkovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty. 
 8. Cena zvýraznenia za jedno obdobie je pri platbe cez PayPal, bankovou kartou alebo platobným príkazom vo výške 1,55 € s DPH, pokiaľ je Prevádzkovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty. Cena zvýraznenia za jedno obdobie je pri platbe cez portál umožňujúci platby mobilným telefónom (sms, Orange Slovensko, Telekom, O2 a 4ka) vo výške 1,90 € s DPH, pokiaľ je Prevádzkovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty.
 9. Cena balíka topovanie + zvýraznenie za jedno obdobie je pri platbe cez PayPal, bankovou kartou alebo platobným príkazom vo výške 2,90 € s DPH, pokiaľ je Prevádzkovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty. Cena balíka topovanie + zvýraznenie za jedno obdobie je pri platbe cez portál umožňujúci platby mobilným telefónom (sms, Orange Slovensko, Telekom, O2 a 4ka) vo výške 3,60 € s DPH, pokiaľ je Prevádzkovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty.
 10. Cena pridania na hlavnú stránku Dali Bazar za jedno obdobie je pri platbe cez PayPal, bankovou kartou alebo platobným príkazom vo výške 5,00 € s DPH, pokiaľ je Prevádzkovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty. Cena pridania na hlavnú stránku Dali Bazar za jedno obdobie je pri platbe cez portál umožňujúci platby mobilným telefónom (sms, Orange Slovensko, Telekom, O2 a 4ka) vo výške 6,30 € s DPH, pokiaľ je Prevádzkovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty.
 11. Užívateľ je oprávnený zaplatiť topovanie a/alebo zvýraznenie či pridanie ponuky na hlavnú stránku Dali Bazar výlučne formou určenou Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť úhradu za topovanie a/alebo zvýraznenie či pridanie na hlavnú stránku inou formou ako cez PayPal, bankovou kartou platobným príkazom či cez portál umožňujúci platby mobilným telefónom (sms), a to podľa aktuálnych pokynov zverejnených pri platení za ponúkané služby (označenie bankových kariet, spolupracujúcich bánk, mobilných operátorov a pod.). Platba akýmkoľvek iným spôsobom (napr. zaslanie hotovosti na adresu Prevádzkovateľa a pod.) nemá žiadne právne účinky a Prevádzkovateľa k ničomu nezaväzuje.
 12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny doplnkových služieb, pričom tieto nebudú mať žiadny vplyv na už aktivované doplnkové služby.
 13. V období po aktivovaní doplnkovej služby bude Užívateľovi vystavená vyúčtovacia faktúra v elektronickej forme. Táto faktúra predstavuje daňový doklad, pričom bude Užívateľovi zaslaná buď e-mailom alebo správou v rámci internej pošty v systéme Dalimark (v prípade, že má nastavené príslušné údaje vo svojom profile, pričom za ich správnosť a úplnosť zodpovedá výlučne Užívateľ). Užívateľ týmto uvádza, že vystavenie elektronickej faktúry je pre neho postačujúce a po Prevádzkovateľovi nepožaduje písomnú formu či doručenie dokladu na jeho poštovú adresu. V opačnom prípade sa Užívateľ zaväzuje najneskôr pri aktivácii doplnkovej služby uhradiť Prevádzkovateľovi rovnakou formou ako platbu za požadovanú službu spolu s cenou takejto doplnkovej služby aj manipulačný poplatok za administráciu tejto jeho požiadavky vo výške 5,- €.

4.5 Reklamačný poriadok

 1. Užívateľ si je vedomý skutočnosti, že využíva systém Dali Bazar na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správanie, činnosť a zverejnené výstupy Užívateľov, ani za spôsob, akým Dali Bazar tieto osoby využívajú.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu (škodu), ktorá by mohla vzniknúť alebo vznikla Užívateľom alebo akýmkoľvek tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním systému Dali Bazar. Rovnako tak Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za ujmu (škodu), ktorá by mohla vzniknúť alebo vznikla Užívateľom alebo akýmkoľvek tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania systému Dali Bazar, alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených ponúk, hodnotení a/alebo žiadneho zverejneného obsahu Užívateľmi, a to vrátane textu, obrázkov či fotografií.
 4. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť systému Dalimark, resp. Dali Bazar, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť alebo prerušiť funkčnosť systému Dalimark, resp. Dali Bazar bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu a na akýkoľvek čas, čo Užívateľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ujmu (škodu), ktorá by mohla vzniknúť alebo vznikla Užívateľom alebo akýmkoľvek tretím osobám v dôsledku nefunkčnosti, obmedzenej funkčnosti, chybovosti systému Dalimark, resp. Dali Bazar, činnosťou Užívateľov v rámci tohto systému či z iných dôvodov. 
 6. Pokiaľ neboli spoplatnené doplnkové služby poskytnuté Užívateľovi riadne a včas, je tento oprávnený obrátiť sa na Prevádzkovateľa s reklamáciou. Takáto reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presný opis reklamovanej skutočnosti, ako sa prejavuje, kedy ju Užívateľ zistil a čo po Prevádzkovateľovi požaduje. Zároveň je povinný uviesť všetky podstatné informácie k tomu, aby mohol Prevádzkovateľ existenciu vytýkanej skutočnosti zodpovedne preveriť.
 7. Za účelom vybavenia reklamácie je možné Prevádzkovateľa kontaktovať elektronicky, a to na adrese info@dalimark.com.
 8. Pokiaľ bude reklamácia zo strany Prevádzkovateľa vyhodnotená ako opodstatnená, tento podnikne kroky smerujúce k náprave vzniknutého stavu.
 9. Plnenia poskytnuté Užívateľovi bezplatne nie je možné reklamovať. Akékoľvek iné nároky Užívateľa voči Prevádzkovateľovi sa týmto limitujú do výšky zaplatenej úhrady za plnenie, z ktorého nárok vyvstal a/alebo s ktorým súvisí.  

   5. Podmienky používania podsystému Dali Market

 1. Dali Market sa pre účely VPP rozumie podsystém Dalimark, ktorý umožňuje Predávajúcim za odplatu elektronicky prezentovať ponuku Produktov za účelom ich predaja Užívateľom (komerčná inzercia). V rámci systému Dali Market teda Prevádzkovateľ umožňuje Užívateľom odplatne využívať online inzertné služby.
 2. Prevádzkovateľ v podsystéme Dali Market plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov vytvára priestor pre Užívateľov so statusom Predávajúcich na zverejnenie ponuky Produktov a možnosti ich nadobudnutia Užívateľmi (bez rozdielu v statuse).
 3. Bližšie podmienky používania podsystému Dali Market upravuje dokument – Dali Market – podmienky používania

6. Podmienky používania podsystému Dali Aukcia

 1. Dali Aukcia sa pre účely VPP rozumie podsystém Dalimark, ktorý umožňuje Účastníkom aukcie draženie nimi ponúkaných Produktov formou elektronickej verejnej výzvy na prihadzovanie kúpnej ceny vopred neurčenému okruhu Účastníkov aukcie. V rámci systému Dali Aukcia teda Prevádzkovateľ umožňuje Účastníkom aukcie využívať online inzertné služby formou predajnej elektronickej aukcie.
 2. Prevádzkovateľ v podsystéme Dali Aukcia plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov vytvára priestor pre Navrhovateľov aukcie na zverejnenie výzvy s ponukou Produktu a možnosti ich nadobudnutia Účastníkmi aukcie.
 3. Bližšie podmienky používania podsystému Dali Aukcia upravuje dokument – Dali Aukcia – podmienky používania.    

7. Systém bonusov

 1. V systéme Dalimark môžu Užívatelia zbierať bonusy a tieto využívať v rámci svojho konta na získavanie výhod či služieb. Bonusy sú neprenosné, nepredajné a zrušením konta zanikajú bez náhrady.
 2. Bližšie podmienky systému bonusov upravuje dokument – Dalimark – systém bonusov a kreditov.

8. Ochrana osobných údajov

 1. Užívateľ poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje dobrovoľne podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) za účelom zabezpečenia chodu systému Dalimark a poskytovania služieb v súlade s týmito VPP. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje i za účelom informovania a propagácie akejkoľvek systémovej zložky Dalimark. Užívateľ týmto vyslovuje v súlade s ust. § 11 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov svoj súhlas, aby Prevádzkovateľ spracovával, zhromažďoval, uschovával a nakladal s jeho osobnými údajmi, najmä tými, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich ekonomických a informačných systémoch, a to aj za účelom uzavretia zmluvy medzi ním a Užívateľom, evidencie týchto zmlúv, faktúr a iných dokumentov a za účelom marketingu a propagácie. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje Užívateľa tretej strane, ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona, alebo ak mu to uloží právoplatné rozhodnutie súdu, štátneho orgánu alebo inej inštitúcie, rozhodnutím alebo žiadosťou ktorej je v zmysle zákona viazaný.
 2. Užívateľ vyhlasuje, že každé prihlásenie do systému Dalimark slúži zároveň ako opakované potvrdenie a udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov tak, ako to je uvedené v tomto článku VPP.
 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa tohto článku VPP sa udeľuje na obdobie trvania zmluvy o používaní systému Dalimark a päť (5) rokov po jej skončení.  
 4. Užívateľ má právo a možnosť aktualizovať svoje osobné údaje odovzdané na spracovanie Prevádzkovateľovi priamo v on-line režime na internetovej stránke www.dalimark.com, a to v sekcii určenej Užívateľovi k tomuto úkonu, po prihlásení do systému Dalimark.
 5. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený Prevádzkovateľovi môže Užívateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou – zaslaním odvolania na adresu Prevádzkovateľa a/alebo elektronickou formou, zaslaním e-mailu na adresu: info@dalimark.com. List či e-mail bude vyhodnotený ako odvolanie súhlasu, ak z jeho obsahu bude jasne a zreteľne vyplývať Užívateľova vôľa odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený Prevádzkovateľovi.
 6. Prevádzkovateľ uchováva len tie osobné údaje, ktoré Užívateľ sám zadal pri registrácii konta, resp. pri zverejňovaní ponuky Produktov či pri akýchkoľvek iných výstupoch urobených prostredníctvom svojho konta.
 7. Užívateľ ako oprávnená osoba, resp. dotknutá osoba je oprávnený na základe svojej písomnej žiadosti požadovať informácie ohľadom jeho osobných údajov v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Na základe týchto VPP Užívateľ vyhlasuje, že bol poučený ohľadom práv dotknutej osoby v zákonom vymedzenom rozsahu a v tejto súvislosti nemá žiadne námietky a nevznáša na Prevádzkovateľa žiadne otázky ohľadom tohto poučenia.
 8. V záujme optimalizácie a zlepšenia kvality systému Dalimark Prevádzkovateľ zbiera od Užívateľov niektoré informácie ako sú napr. skrátené formy IP adries, cookies, a pod., ktoré však nevedú k identifikácii jednotlivca. Túto skutočnosť berie Užívateľ ešte pred začatím užívania systému Dalimark na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.    

9. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto VPP kedykoľvek jednostranne meniť. O zmene týchto podmienok informuje Užívateľa, ktorý je touto zmenou viazaný, pokiaľ sa nevyjadrí, že so zmenou nesúhlasí v lehote troch (3) dní od doručenia oznámenia o zmene. V prípade nesúhlasu Užívateľa so zmenou sa použijú pôvodné (nezmenené) ustanovenia týchto podmienok. Povinnosť informovať Užívateľa o zmene VPP sa považuje za splnenú dňom uverejnenia oznámenia o ich zmene na internetovej stránke www.dalimark.com alebo uverejnením nového znenia VPP.
 2. Ak niektoré us­tanovenia týchto VPP nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účin­nosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostat­ných ustanovení VPP. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vy­plnenie me­dzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo naj­viac približuje zmy­s­lu a účelu týchto VPP. Zmluvné strany týmto vyjadrujú svoju vôľu na čo možno najširšom zachovaní platnosti týchto VPP.
 3. Zmluvné strany sa zaväzujú informovať o každej zmene, ktorá môže mať vplyv na riadne plnenie práv a povinností podľa týchto VPP či fungovania systému Dalimark.
 4. Užívateľ je viazaný týmito VPP počas celej doby existencie užívateľského konta, a to aj v prípade, pokiaľ to výslovne v budúcnosti nepotvrdí. Prípadné zmeny sa v takom prípade nevzťahujú na Užívateľa len za predpokladu, že s nimi vyjadrí nesúhlas podľa týchto VPP.
 5. Užívateľ registráciou a zároveň každým následným prihlásením do systému Dalimark potvrdzuje, že si tieto VPP prečítal (a to aj opakovane), je mu zrejmý a zrozumiteľný ich obsah, zaväzuje sa ich dodržiavať v celom rozsahu a v súvislosti s ich textáciou nemá na Prevádzkovateľa žiadne otázky či výhrady.
 6. V prípade, že má Užívateľ postavenie spotrebiteľa, v zmysle príslušných právnych predpisov sa vzťah medzi takýmto spotrebiteľom a Prevádzkovateľom spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky. Pokiaľ Užívateľ nie je spotrebiteľom, na otázky neupravené týmito VPP sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník platný a účinný v Slovenskej republike). Toto ustanovenie sa zároveň považuje za voľbu práva (slovenské hmotné právo) a procesného právneho režimu (slovenské procesné právo). Rozhodujúcim jazykom je jazyk slovenský, a to aj v prípade existencie zmluvných vzťahov s cudzím prvkom a viacerých jazykových vyhotovení týchto VPP.
 7. Príslušným orgánom kontroly upravených a súvisiacich podmienok je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07  Bratislava.
 8. Užívateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám akúkoľvek pohľadávku či nárok, ktoré má voči Prevádzkovateľovi bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu. Na tomto súhlase musí byť podpis štatutárneho orgánu Prevádzkovateľa úradne overený.
 9. Užívateľ vyhlasuje, že bol pred uzavretím zmluvy s Prevádzkovateľom riadne a zrozumiteľne poučený
  • o adrese elektronickej pošty a telefónnom čísle Prevádzkovateľa, vrátane ostatných identifikačných údajov Prevádzkovateľa, ktorými je označený pri vykonávaní svojej obchodnej činnosti, 
  • o názve a adrese orgánu dozoru a dohľadu nad činnosťou Prevádzkovateľa,
  • o úkonoch potrebných na uzavretie zmluvy s Prevádzkovateľom,
  • o technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb pri elektronickej komunikácii,
  • o tom, či relevantná dokumentácia bude uložená u Prevádzkovateľa a akou formou a kedy bude Užívateľovi dostupná,
  • o jazyku ponúkanom na uzavretie zmluvy,
  • o ponúkaných činnostiach v rozsahu ich krátkeho opisu,
  • o cene ponúkaných činností,
  • o prípadných dodacích podmienkach a nákladoch na dodanie činností, ak to ich povaha nevylučuje (elektronická forma činností a jej voľné sprístupnenie),
  • o platobných podmienkach a
  • o možnosti odstúpiť od zmluvy.
 10. Tieto všeobecné podmienky používania (VPP) sú platné a účinné odo dňa 01.05.2017.

 

V Bratislave, dňa 01.05.2017

Dalimark, s.r.o.

To improve the quality of our sites we use cookies. By continuing to browse the site without changing your browser settings, you agree to this use. Read more on using cookies.